Allah
O'nun zat ve özel ismidir. Diğer isimler fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile ilgilidir.


Rahman
Rabbimizin “Rahman” ismi Kur’anı Kerimde 57 defa tekrarlanmıştır. “Rahim” ismi ise 115 defa tekrarlanmıştır. Yalnız Tevbe suresinin 128 inci ayetindeki “Rahim” Peygamberimizin sıfatı olarak verilmiştir.

“Rahman” ismi kullarından hiç birine verilmez.

"Rahim" ise insanlara isim olarak verilebilir.

"Rahman”: İyilere de, kötülere de rahmet eden. Yani yarattıklarının hepsine merhamet eden manasınadır.

“Rahim”: ise ahirette yalnız mü’minlere merhamet edendir. “Allah mü’minlere karşı çok merhametlidir” buyurur. (Ahzap 43)


Mümin
İman veren, güvenlikte kılan, iman edenleri iki dünyada da güvenlik içinde yaşatan ve bir ismide “Mü’min” olan Allaha iman edenler insanlara güvenlik vermeye çalışmazlar. Güvenilen bir insan olmaya çalışırlar.


Halik
YARATAN manasına gelen el-Halik ismi Kur’an’ı Kerim’de sekiz defa tekrarlanmaktadır. Yüz ellinin üzerinde ....yarattı, .....yaratır şeklinde Rabbimizin yaratmasından haber veren ayetler vardır. “Kün-ol” emriyle kainatı yaratan, topraktan çiçek yaratır gibi Adem (a.s)’ı yaratan, meniden servi boylu erkek ve kadını yaratan, bu yeryüzünün bir karışlık toprağıyla Hz. Adem’den günümüze kadar gelen bütün insanların ve şimdi yaşamakta olan altı milyar insanın ve bütün hayvanların gıdasını yaratan Halikımıza iman etmek, yapılan bütün iyiliklere şükretmektir. Yeryüzündekilerin hepsinin insan için yaratıldığını (Bakara 29) insanında cinlerinde Allah’ı tanımaları ve ibadet etmeleri için yaratıldığını haber verir (Zariyat 56)


Vehhab
BAĞIŞLAYAN, BAHŞEDEN, KARŞILIKSIZ VEREN manalarına gelen el-VEHHAB ismi Kur’an’ı Kerim’de üç defa geçmekte. (Ali İmran 8, Sad 9,35) Aşkımızın meyvesi olan çocuklarımızı bize bağışlayan, kuru topraklardan rahmetiyle bizlere yiyecek ve içecekler bahşeden el-VEHHAB’a iman edenler: “Ey Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğme ve bize katından rahmet ver. Sen karşılıksız verensin” (Ali İmran 8) diye dua ederler.


Basit
"Daraltan” manasına gelen el-Kabid ile “genişleten” manasına gelen el-Bâsıt isimleri Kur’anı Kerim’de “Allah daraltır da, genişletirde. Ona döndürüleceksiniz” (Bakara 245) ayetinde maddi yönden fakirleştiren ve daraltanında, zengin edip genişletenin de Allah olduğu bildirilmekte. Zenginken fakir olanları, güçlü iken zayıf olanları, yüksek makamlardan düşenleri, bilginken bunayanları gördüğümüz gibi, fakirken zengin olanları, Mekke’de zayıf görüldüğü halde Medine’de güçlenenleri, Bilal-i Habeşi gibi kafirlerin kölesi iken mü’minlerin efendisi olanları, Yusuf (s.a.v.) gibi hapishaneden Mısır’a sultan olanları, Ümmi iken kıyamete kadar gelecek insanlara ilim öğreticisi olan Hz. Muhammed’i gördük.


Semi'
“Her şeyi işiten” manasına gelen “es-Semi’” ismi celili Kur’anı Kerimde 47 defa geçmekte.


Habir
“Her şeyden haberdar olan” anlamına gelen “el-Habir” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de 45 defa geçmektedir.


Aliyyu
“Yücelerden yüce” anlamına gelen el-Aliyyü ismi celili Kur’anı kerimde 8 defa geçmekte.


Celil
“Şanı yüce” manasına gelen “el-Celil” ismi şerifi Kur’an’ı Kerim’de iki defa zü-l-celal olarak geçmekte. (er-Rahman 27,28)


Hakim
“Hükmeden, işleri sağlam ve hikmetli olan” manasına gelen el-Hakim ismi cemili Kur’anı kerimde 91 defa geçmekte.


Hak
“Varlığında hiç şüphe duyulmadan kabul edilen. Gerçek olan” anlamına gelen “el-Hak” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de on defa tekrarlanmıştır. (Kehf 44, Taha 114, Hac 6, 62, Lokman 30, Nur 25, Zuhruf 86, Hadid 16, Mümtehine 1)


Hamid
"Övgüye layık" anlamına gelen "el-Hamid" ismi cemili Kur’anı kerimde 17 defa geçmekte.


Mumit
"Can veren” anlamına gelen “el-Muhyi” ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de 2 defa geçmekte. (Rum 50, Fussilet 39) “Şüphesiz O ölüleri diriltecektir. O her şeye gücü yetendir” (Fussilet 39)


Vahid
“Benzeri olmayan tek”anlamına gelen “el-Vahid” ismi şerifi Kur’anı Kerim’de 21 defa tekrarlanmıştır.


Muahhir
“Öne geçiren, sonra bırakan” anlamlarına gelen bu iki isim Kur’anı kerimde bu haliyle geçmez. Ancak fiil olarak geçer. Kaf 28 de Kaddemtü fiili, İbrahim 41 de Mükaddim ve Muahhirin Allah olduğu bize bildirilir.


Vali
"Kainatın yöneticisi" anlamına gelen bu ismi şerif Kur'anı kerimde bir defa geçmekte. "Allah bir topluma (kötülükleri sebebiyle) bir azap istediğinde onu geri çevirecek yoktur. Onlar için Allah'tan başka yardımcı dost ta yoktur." (Ra'd 11)


Afuv
“Afveden” anlamına gelen bu ismi cemili Kur’an’ı Kerim’de beş defa tekrarlanmaktadır.


Cami'
“Toplayan”anlamına gelen el–Cami ismi şerifi Kuran-ı Kerim’de iki defa geçmekte.


Nafi'
“Zarar veren” ve “Fayda veren” anlamlarına gelen bu iki ismi şerifler bu şekilde Kur’an-ı Kerim’de yoktur. Ancak “Allah’tan başka size fayda ve zarar verecek yoktur” anlamında bir çok ayet vardır. “De ki: Ben Allah’ın dilemesi dışında kendime bile fayda ve zarar veremem” (A’raf18)


Varis
“Servetlerin hakiki sahibi” anlamına gelen “el – Varis” ismi şerifi bu haliyle değil de çoğul haliyle Kur’an-ı Kerim’de üç defa geçmekte.


Rahim
Rabbimizin “Rahman” ismi Kur’anı Kerimde 57 defa tekrarlanmıştır. “Rahim” ismi ise 115 defa tekrarlanmıştır. Yalnız Tevbe suresinin 128 inci ayetindeki “Rahim” Peygamberimizin sıfatı olarak verilmiştir.

“Rahman” ismi kullarından hiç birine verilmez.

"Rahim" ise insanlara isim olarak verilebilir.

"Rahman”: İyilere de, kötülere de rahmet eden. Yani yarattıklarının hepsine merhamet eden manasınadır.

“Rahim”: ise ahirette yalnız mü’minlere merhamet edendir. “Allah mü’minlere karşı çok merhametlidir” buyurur. (Ahzap 43)


Müheymin
“Gözeten ve koruyan” manasına gelen “el-Müheymin” ismi, Kur’anı kerimde Rabbimizin ismi olarak bir defa geçmektedir. (Haşr 23)


Bari
Düzelten, iyi eden, güzel yapan manalarına gelen el-Bari ismi Kur’an’ı Kerim’de üç defa geçmekte. (Haşr 24, Bakara 54)

El-Halik= Yaratan manasınadır. el-Bari de düzelten manasınadır. Topraktan insanı yaratan Halik, o insanı el, kol, yüz, göz halinde düzelten Bari dir.


Rezzak
"Rızık veren” manasına gelen “er-Razzâk” ismi celili Kur’anı Kerimde bir defa “Şüphesiz Allah rızık verenin ta kendisidir, çok çetin kuvvet sahibidir.” (Zariyat 58) geçmekte. Altı defada “Hayru-r-Razikin” rızık verenlerin en hayırlısı anlamında geçmekte


Hafid
“Alçaltan” manasına gelen “el-Hafid” ismi celili Kur’anı Kerim de Vakı’a suresi ayet 3 de Kıyametin alçaltıcı ve yükseltici olduğunu haber verir şeklinde geçer. Kıyameti yapan ve yaratan Allah olduğuna göre, Alçaltan ve yükselten de O’ dur.


Basir
"Her şeyi en iyi gören” anlamına gelen “el-Basîr” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de 47 defa geçmektedir


Halim
"Yarattıklarına yumuşak davranan" anlamına gelen "el-Halim" ismi cemili Kur’an’ı Kerim’de Rabbimizin ismi olarak on bir defa geçmekte.


Kebir
“Her şeyden büyük” anlamına gelen “el-Kebir” ismi celili Kur’an-ı Kerim’de Rabbimizin ismi olarak 7 defa geçmekte. Kebir, Mütekebbir, Kibriya, Ekber isimleriyle de bize tanıtılan Rabbimizin ilmiyle, kudretiyle, sanatıyla, nimetiyle yaratılmışların hepsinden büyük olduğu çokça vurgulanıyor. İlk nazil olan surelerden Müddesir 3 de “Yalnız Rabbini büyükle” ayeti nazil olur.


Kerim
“İyilik yapan, Keremi bol” anlamına gelen “el-Kerim” Rabbimizin ismi olarak iki yerde geçmekte. (Neml 40)


Vedud
“Seven ve sevilen” anlamına gelen el-Vedüd ismi cemili Kur’anı kerimde iki defa geçmekte. “Rabbinize istiğfar edin. Sonra ona tevbe edin. Şüphesiz benim Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir.” (Hud 90)


Vekil
“Güvenilen, dayanılan” anlamlarına gelen ‘El-Vekil’ ismi cemili Kur’anı kerimde 13 defa geçmekte.


Muhsi
"Her şeyin sayısını bilen" anlamına gelen "el-Muhsi" ismi şerifi Kur’anı kerimde el-Muhsi olarak geçmiyor.

Fakat "Allah her şeyi teker teker saydı" anlamında ayetler indirdi. (Cin 28, Meryem 94, Yasin 12, Nebe 29)


Hayy
"Diri” anlamına gelen el-Hay ismi şerifi Kur’an’ı Kerim’de 5 defa tekrarlanmakta. “Allah. Ondan başka ilah yoktur. O diridir, her şeyi ayakta tutandır” (Bakara 255)


Samed
“Her şey ona muhtaç , o hiçbir şeye muhtaç değil” anlamına gelen “es-Samed”

Kur’anı kerimde bir defa geçer .

“De ki O Allah tekdir. Allah Samed’dir.” (İhlas 2)


Evvel
“Başlangıcı olmayan ilk ve nihayeti olmayan son” anlamlarına gelen bu “el-Evvel” ve “el-Ahir” ismi şerifleri Kur’an-ı Kerim’de birer defa geçmekte. “O ilktir, sondur, apaçıktır, gizlidir. O her şeyi bilendir” (Hadid 3)


Müteal
"Pek yüce" anlamına gelen "el-Müteali" ismi celili Kur'anı kerimde bir defa geçmekte. "Gizli olanı da açık olanı da bilir. Büyüktür, pek yücedir."(Ra'd 9)


Rauf
“Çok şefkatli” anlamına gelen “er-Rauf” ismi cemili Kur’an’ı Kerim’de on defa tekrarlanmakta


Ğani
“Zengin” ve “zengin yapan” anlamlarına gelen bu iki ismi şerifinden “el –Ganiyy” ismi Kuran-ı Kerim’de 18 defa geçmekte .


Nur
“Türkçesinde de “Nur” dediğimiz bu ismi cemil Kur’an-ı Kerim’de “Allah göklerin ve yerin nurudur” (Nur 35) “Yer, Rabbinin nuruyla parladı.” (Zümer 69) ayetlerinde iki defa geçmekte. Kur’an-ı Kerim’de 43 defa geçen bu “Nur” kelimesiyle kastedilen gönüllerin aydınlığını sağlayan Kur’an ve imandır.


Raşid
“Doğru ve sağlam yolu veren ve o yola ileten” anlamına gelen bu ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de bu kalıpla yok. Ancak İbrahim’e rüşdünü veren (Enbiya 51) Musa aleyhisselamla yolculuk yapan Allah kullarından birine de rüşdü Allah tarafından öğretildiği bildirilmekte. (Kehf 66) Allah’ın sapıttığını ruşde doğru yola götürecek kimsenin olmadığını haber verir. (Kehf 17)


Melik
“Gerçek hükümdar” olan Allah (c.c.)ın “Melik” ismi Kur’anı Kerim de beş defa geçmektedir.


Aziz
Üstün, kuvvetli, güçlü, şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, galip olan


Musavvir
SURET veren, kılık, kıyafet veren manasına gelen bu isimde Kur’an’da Haşr suresi 24 de bir defa geçmektedir.


Fettah
"Açan” manasına gelen “el-Fettâh” ismi şerifi Kur’an’ı Kerim’de bir defa “Deki: Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak sonra aramızı hak ile açacak. O açandır, her şeyi bilendir” (Sebe 26)


Rafi'
“Alçaltan” manasına gelen “el-Hafid” ismi celili Kur’anı Kerim de Vakı’a suresi ayet 3 de Kıyametin alçaltıcı ve yükseltici olduğunu haber verir şeklinde geçer. Kıyameti yapan ve yaratan Allah olduğuna göre, Alçaltan ve yükselten de O’ dur.


Hakem
"Hükmeden” anlamına gelen “el-Hakem” ismi celili Kur’an-ı Kerim’de “O, size kitabı apaçık indirmişken, ben Allah’dan başka Hakem’mi ararım” (En’am 116) ayetinde bir defa geçmiştir.


Azim
"Çok büyük" anlamına gelen "el-Azim" ismi celili Kur’an-ı Kerim’de Rabbimizin ismi olarak altı defa geçmekte. Bir defa Kur’an-ı azim olarak (Hicr 87) geçmekte. Yüz defa da büyük başarı, büyük mükafat, büyük ahlak, büyük haber, büyük gün, büyük günah gibi Allah’ın yarattıklarının sıfatı olarak geçmekte.


Hafiz
“Koruyan ve gözeten” anlamına gelen “El-Hafiz” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de altı defa geçmektedir.


Rakib
“Gözeten” manasına gelen “er-Rakib” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de üç yerde geçmekte. “Şüphesiz Allah üzerinizde gözeticidir” (Nisa 1) buyurur.


Mecid
“Azim üş şan, şanı yüce” anlamına gelen el-Mecid ismi celili Kur’an-ı Kerim’de iki defa geçmekte. “O övülendir, şanı yücedir” (Hûd 73) “Arşın sahibidir, yücedir” (Bürûc 15)


Kavi
"Çok kuvvetli" anlamına gelen "el-Kavi" ismi celili Kur'ân-ı Kerim'de 9 defa geçmekte. Musa aleyhisselam karşısında firavunun mağlubiyeti anlatılırken Rabbimiz: "Şüphesiz Allah çok kuvvetlidir, cezası şiddetlidir" buyurur. (Enfal 52)


Mubdi
"Malzemesiz ve modelsiz yaratan” anlamına gelen “el-Mübdi” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de el-Mübdi olarak geçmez. Yarattı ve yaratır anlamında fiil olarak 11 defa geçer.


Kayyum
"Her şeyi ayakta tutan” anlamına gelen el-Kayyum ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de üç yerde geçer. “Bütün yüzler diri ve her şeyi ayakta tutana boyun eğmiştir. Zulüm yüklenenler ise perişan olmuştur.” (Taha 111)


Kadir
“Her şeye gücü yeten” anlamına gelen bu “el-Kadir” ismi celili Kur’an-ı Kerimde 12 defa geçmiştir.


Ahir
“Başlangıcı olmayan ilk ve nihayeti olmayan son” anlamlarına gelen bu “el-Evvel” ve “el-Ahir” ismi şerifleri Kur’an-ı Kerim’de birer defa geçmekte. “O ilktir, sondur, apaçıktır, gizlidir. O her şeyi bilendir” (Hadid 3)


Berr
"Çok iyilik eden" manasına gelen "el-Berr" ismi cemili Kur'anı kerimde bir defa geçer. "Bundan önce (dünyada iken) biz Allah'a dua ederdik. Şüphesiz O çok iyilik edendir, çok merhamet sahibidir." (Tur 28)


Malikül Mülk
“Mülkün sahibi” anlamına gelen “Malik-ül-mülk” ismi celili Kur’anı kerimde bir defa geçer. “Deki: Ey Mülkün sahibi Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Sen her şeye Kadirsin” (Ali İmran 26)


Muğni
“Zengin” ve “zengin yapan” anlamlarına gelen bu iki ismi şerifinden “el –Ganiyy” ismi Kuran-ı Kerim’de 18 defa geçmekte .


Hadi
“Yol gösteren” anlamına gelen bu ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de iki yerde Allah’ın ismi olarak geçmekte.


Sabur
“Çok Sabırlı” anlamına gelen bu ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de geçmemekte el- Esma-ül Hüsna hadisinde geçmekte.


Kuddus
Kendisi tertemiz olan ve yarattıklarının da temiz kalmasını isteyen. “KUDDÜS” ismi K. Kerim de iki defa geçmektedir. (Haşr 23, Cum’a 1)


Cebbar
"Kırılanı saran, bozulanı düzelten, her şeyden yüce ve dilediğini zorla yaptıran” manalarına gelen “Cebbar” ismi Kur’an-ı Kerim’de Haşr 23 de bir defa zikredilmiştir.


Ğaffar
Gizleyen, örten, bağışlayan afveden manalarına gelen ”el-Ğafur” ismi Kur’an’ı Kerim’de 91 defa geçmekte.”El-Ğaffar” 5 defa,”el-Ğafir” ise iki defa geçmektedir.


Alim
“Her şeyi bilen” manasına gelen “el-Alim” ismi şerifi Kur’an’ı Kerim’de 162 defa zikredilmiştir.


Muizz
“Kur’anı Kerimde Ali İmran suresi 26 da “Deki: Ey mülkün sahibi Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Sen her şeye Kadirsin” ayetinde dilediğini zelil edenin Allah olduğunu haber verir. “İzzet Allah’a, Rasulüne ve Mü’minlere aittir” (Münafikun 8) ayetinden anladığımıza göre Müslüman bir insanın zelil olması mümkün değildir.


Adl
"Çok adaletli” anlamına gelen “el-Adl” ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de “O ki seni yarattı, düzeltti ve dengeli yaptı” (İnfitar7) ayetinde insanın vücut yapısının dengeli ve estetik olduğunu ifade etmek için Adl kökünden gelen fiili kullanmış.


Ğafur
"Günahları örten, çok bağışlayan" anlamına gelen el-Ğafur ismi Kur’an-ı Kerim’de 91 defa geçmekte ve bu da bize Rabbimizin afvediciliğinin hep öne çıkarılması gerektiğini ve bizim de Allah’ın kullarının kusurlarını kapatmamız gerektiğini ifade etmekte.


Mukit
“Yarattığının gıdasını veren” anlamına gelen “el-Mukit” ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de bir defa geçer. “Allah her şeye kadir ve gıda verendir”


Mucib
“Duaları kabul eden, istekleri yerine getiren” anlamına gelen “el-Mücib” ismi cemili Kur’anı kerimde bir yerde geçer.


Bais
“Ölüleri dirilten” anlamına gelen bu “el-Bais” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de “el-Bais” olarak değil de Kabirlerde olanları diriltir şeklinde gelmiştir. “Kıyamet muhakkak gelecektir ve onda hiç şüphe yoktur. Allah muhakkak kabirdekileri diriltir” (Hac 7)


Metin
"Çok sağlam" anlamına gelen bu "el-Metin" ismi celili Kur'ân-ı Kerim'de Rabbimizin ismi olarak bir defa geçer: "Şüphesiz Allah rızık veren, çok kuvvetli, çok sağlamdır" (Zariyat 58).


Muid
"Malzemesiz ve modelsiz yaratan” anlamına gelen “el-Mübdi” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de el-Mübdi olarak geçmez. Yarattı ve yaratır anlamında fiil olarak 11 defa geçer.


Vacid
"Yaratılmışların sahibi ve yarattıklarını her an bulan, bilen, gören ve işiten” anlamına gelen “el – Vacid” ismi cemili el – Vacid olarak Kuranı Kerimde geçmiyor. Ancak Duha 7,8 Sad 44 ayetlerinde vecede buldu anlamına gelen fiil halinde Kuranda geçiyor.


Muktedir
“Otoritesi her şeyde geçerli olan” anlamına gelen “el-Muktedir” ismi celili Kur’anı kerimde üç defa zikredilmiş. Bir defada çoğul olarak getirilmiştir.


Zahir
“Apaçık” ve “Gizli” anlamlarına gelen “ez-Zahir” ve “el-Batın” ismi şerifleri Kur’an-ı Kerim’de birer defa geçmekte. “O ilktir, sondur, apaçıktır, gizlidir. O her şeyi bilendir.” (Hadid 3)


Tevvab
"Tevbe ettiren ve tevbeleri kabul eden" anlamına gelen "et-Tevvab" ismi şerifi Kur'anı kerimde 11 defa geçmekte.


Zul celali vel ikram
“Yücelik ve ikram sahibi” anlamına gelen bu ismi celili Kur’anı kerimde iki defa geçer. “Yer üzerindeki her şey fanidir. Celal ve ikram sahibi Rabbin yüzü bakidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız. (Rahman 26,27,28)


Mani'
“Engelleyen” anlamına gelen bu ismi celili Kur’an-ı Kerim’de bu isimle geçmemekte. Ancak “Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu Ondan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır isterse Onun lütfunu geri çevirecek yoktur. Hayrını kullarından dilediğine verir. O bağışlayandır, esirgeyendir.” (Yunus 107) ayeti bunu ifade etmekte.


Bedi
“Benzersiz ve örneksiz yaratan” anlamına gelen “el-Bedi” ismi Cemili Kur’an-ı Kerim’de iki defa geçer.


Selam
Selâmette olan, selâmette kılan. “Selâm” kelimesi Kur’anı Kerimde 33 defa geçer ama bunlardan yalnız bir tanesi (Haşr 23) Allah’ın ismi olarak geçmektedir.


Mütekebbir
BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLDİREN manasına gelen bu güzel isim Rabbimiz için Kur’an-ı Kerim’de Haşr 23 de bir defa zikredilmiştir.


Kahhar
"Galip gelen, emri altına alan” manalarına gelen”el-Kahhar” ismi Kur’an’ı Kerim’de 6 defa geçmekte.”Deki: Allah her şeyin yaratıcısıdır. O tekdir, Kahhar (her şeyi emri altında) dır” (Ra’d 16) ”el-Kâhir” ismi Kur’an’da iki defa geçmekte. Firavun ve adamları kendilerini ”el- Kahir” olan Allah’ın ismiyle isimlendirmişler. ”Biz onlara (iman edenlere) galip geleceğiz” demişler. (Araf 127) ama kendileri kahrolmuşlar.


Kabid
"Daraltan” manasına gelen el-Kabid ile “genişleten” manasına gelen el-Bâsıt isimleri Kur’anı Kerim’de “Allah daraltır da, genişletirde. Ona döndürüleceksiniz” (Bakara 245) ayetinde maddi yönden fakirleştiren ve daraltanında, zengin edip genişletenin de Allah olduğu bildirilmekte.


Muzill
“Kur’anı Kerimde Ali İmran suresi 26 da “Deki: Ey mülkün sahibi Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Sen her şeye Kadirsin” ayetinde dilediğini zelil edenin Allah olduğunu haber verir. “İzzet Allah’a, Rasulüne ve Mü’minlere aittir” (Münafikun 8) ayetinden anladığımıza göre Müslüman bir insanın zelil olması mümkün değildir.


Latif
“İncelik gösteren, sezilmez yollardan nimetler veren, en ince işlerin içini bilen” manalarına gelen “el-Latif” ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de 7 defa geçmektedir. “O hiç yarattığını bilmez mi? O Latif’dir, her şeyden haberdardır.” (Mülk 14)


Şekur
“Azıcık teşekküre çok karşılık veren” anlamına gelen “eş-Şekür” ismi cemili Rabbimizin ismi olarak Kur’anı kerimde 4 yerde geçer.


Hasib
“Yarattıklarının hepsine yeten ve hesaba çeken” manasına gelen “el_Hasib” ismi celili Kur’an-ı Kerim’de 5 defa geçmekte. Ayrıca yedi defa da “Hesabı çabuk görendir” manasına gelen seri-ül-hisab geçmektedir. “Muhakkak Allah her şeyin hesabını yapandır.” (Nisa 86)


Vasi
“Her şeyi kuşatan, geniş” anlamına gelen el-Vasi ismi şerifi Kur’anı kerimde 9 defa geçmekte.


Şehid
“Her yerde hazır olan ve her şeyi gören” anlamına gelen “eş-şehid” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de Rabbimizin ismi olarak yirmi defa geçmekte.


Veli
"Gerçek dost" anlamına gelen "el-Veli" ismi cemili Kur'ân'ı Kerim'de 11 defa zikredilmiştir.


Muhyi
"Can veren” anlamına gelen “el-Muhyi” ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de 2 defa geçmekte. (Rum 50, Fussilet 39) “Şüphesiz O ölüleri diriltecektir. O her şeye gücü yetendir” (Fussilet 39)


Macid
"Şanı yüce” anlamına gelen bu “el – Macid” ismi şerifi Kuranı kerimde el macid olarak geçmemekte. Ancak mübalağa sığasıyla “el- Mecid” olarak Kur’anda iki defa geçmekte.


Mukaddim
“Öne geçiren, sonra bırakan” anlamlarına gelen bu iki isim Kur’anı kerimde bu haliyle geçmez. Ancak fiil olarak geçer. Kaf 28 de Kaddemtü fiili, İbrahim 41 de Mükaddim ve Muahhirin Allah olduğu bize bildirilir.


Batın
“Apaçık” ve “Gizli” anlamlarına gelen “ez-Zahir” ve “el-Batın” ismi şerifleri Kur’an-ı Kerim’de birer defa geçmekte. “O ilktir, sondur, apaçıktır, gizlidir. O her şeyi bilendir.” (Hadid 3)


Muntakim
“Suçlulardan intikam alan” anlamına gelen “el-Müntakım” ismi celili bu şekliyle Kur’an’ı Kerim’de yok. Çoğul olarak el-Müntakımün olarak üç defa geçmekte. Ancak beş defa “intikam aldık” bir defa “intikam alır” üç defa “biz intikam alıcıyız” dört defa “Allah intikam sahibidir” diye tanıtılmakta.


Muksit
“Çok adil” anlamına gelen bu ismi celili Kur’anı kerimde bu haliyle geçmez. Ancak Yunus suresi ayet 54 de “Aralarında adaletle hükmolunur ve onlar zulmedilmezler, haksızlık yapılmaz” buyurur. Adaletle hükmedecek olan Allah (c.c.) dır.


Dar
“Zarar veren” ve “Fayda veren” anlamlarına gelen bu iki ismi şerifler bu şekilde Kur’an-ı Kerim’de yoktur. Ancak “Allah’tan başka size fayda ve zarar verecek yoktur” anlamında bir çok ayet vardır. “De ki: Ben Allah’ın dilemesi dışında kendime bile fayda ve zarar veremem” (A’raf18)


Baki:
“Sonu olmayan” anlamına gelen “el-Baki” Kur’an-ı Kerim’de bu kalıpla geçmez. Ancak ismi tafdıl kalıbıyla ebka olarak “Allah daha hayırlı ve sonu olmayandır” (Taha 73) diye geçer.