Teşekkür edenler Teşekkür edenler:  0
Beğenenler Beğenenler:  0
Beğenmeyenler Beğenmeyenler:  0
1 den 5´e kadar. Toplam 5 Sayfa bulundu

Konu: FETRET ve EHL-İ NECAT Meselesi...?

 1. #1
  Kıdemli Moderator
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 14.09.07
  Yer: Şehr-i DONDURMA
  Mesajlar: 30.917
  Teşekkür ve Beğeni

  FETRET ve EHL-İ NECAT Meselesi...?  Fetret” ne demektir, İslam alimlerine göre dinden haberi olmayanların durumu ne olacaktır?

  Fetret denilince hepimizin aklına, Hz.İsa (a.s.)ın getirdiği dinin bozulması ile Resulûllah Efendimize (a.s.m.) vahyin tebliği arasında geçen dönem gelir.
  Ancak, bu tabir bir peygamberin getirdiği dinin nurundan haberdar olmayan her fert ve her dönem için kullanılabilir.
  Bu dönemde yaşayan insanların sorumluluk sınırları hakkında itikat mezhepleri arasında az da olsa farklılık görülüyor.
  Maturudî ve Eşarî imamları,
  Biz bir resul gönderinceye kadar tazip etmeyiz. (azap verici olmayız)” meâlindeki âyet-i kerimede geçen “resul” ifadesine farklı izahlar getirmişler.

  Maturudî mezhebine göre, elçiden maksat akıldır.
  Akıl doğru ile yanlışı ayıracak bir kabiliyettedir.
  Onun için aklı olan her insan, yaratıldığını bilir ve kendisini bir yaratanın olması gerektiğini bilmekten sorumlu.
  Ama ibadete ait hükümler akıl ile bilinemeyeceğinden bu konuda fetret ehline bir sorumluluk terettüp etmez.
  Yani fetret, iman için değil amel için geçerlidir.

  Eşariler ise, “resul”ü doğrudan doğruya “peygamber” olarak anlamışlar ve peygamber gelmeyen bir kavim için sorumluluk da olamayacağını savunmuşlardır.

  Âyetin tamamının meali şöyle:
  Kim doğru giderse sırf kendi lehine gider, kim de sapıklık ederse ancak aleyhine eder. Ve hiçbir vizr çeken başkasının vizrini çekmez (Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez). Ve biz resul gönderinceye kadar azaplandırmayız.
  (İsra Sûresi, 15)

  Bazı âlimlerimiz âyet-i kerimede geçen azabın dünyevî azap ve felâketler olduğunu ifade etmişlerse de büyük çoğunluk, “dünyanın âhiret tarlası olduğu” hadisinden hareketle, bu azabın cehennem azabını ihtar ettiğini, âyetin hem dünya, hem de âhiret azabını kapsadığını beyan etmişlerdir..

  Şu âyet-i kerime bize bu hususta ışık tutar:
  O kâfirler bölükler hâlinde cehenneme sürülürler. Oraya geldikleri zaman (cehennemin) kapıları açılır. (Cehennem) bekçileri onlara derler: size içinizden rabbinizin âyetlerini okuyan ve bu güne kavuşacağınızı ihtar eden peygamberler gelmedi mi? Evet geldi, derler. Ama, azap sözü kafirler üzerine hak olmuştur.
  (Zümer Sûresi , 71)

  İtikat imamları, fetret dönemiyle niçin bu kadar ilgilenmişler?” diye bir soru hatıra gelebilir.
  Benzer sebepler benzer sonuçları doğurur. fetret bir semboldür.
  Her ne kadar belli bir dönem için kullanılmışsa da benzer durumların vuku bulması hâlinde yine fetret hükümlerinin geçerli olacağında şüphe yoktur.

  Kâfirun suresinde “Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize” buyrulur.
  Bazı zatlar, cihat âyetiyle bu hükmün nesih edildiğini söylemişlerse de ayrı bir grup ise, diğer bazı âyet-i kerimeler gibi, bu âyetin de belli şartların tahakkuk etmesi hâlinde yine geçerli olacağı görüşünde birleşmişlerdir.


  Şimdi şöyle düşünemez miyiz?
  Bugün Amerikada yahut Avrupada yaşayan Müslümanlar, cihat âyetiyle amel etseler, bir anda yeryüzünden silinmezler mi?
  Hâlbuki, maksat onların ortadan kalkmaları değil çoğalmaları değil mi?
  O hâlde ne yapacaklar?
  Kâfirun suresiyle amel edip, başkalarının dinlerine karışmadan kendi dinlerini yaşamaya, yaşatmaya ve imkânları ölçüsünde yaymaya çalışacaklar.
  Demek ki, Kâfirun Sûresindeki hüküm, hâlen nice ülke için geçerli, yani nesih olmuş değil.

  Bu misâlimizde olduğu gibi, günümüzde hâlen fetret karanlıklarında yaşayan insanlar varsa, onlara uygulanacak hüküm de fetret hükmü olacaktır.
  Bu gerçeği görmezlikten gelen bir takım kimselerin Bediüzzaman hazretlerinin fetretle ilgili bazı ifadelerine karşı çıktıklarını ve bunu nezaket sınırlarını aşarak yaptıklarını görüyoruz.

  Önemli olan şahıslar değil fikirlerdir.
  Onun için meseleyi isim zikretmeksizin tahlil etmekte fayda görüyoruz.

  Üstat, o günün bütün İslâm âlimlerince takdirle karşılanan fakat günümüzde bazı çevrelerin itirazına maruz kalan mektubunda şöyle buyurur:

  Âhirzamanda madem fetret derecesinde din ve din-i Muhammedîye (asm.) bir lakaytlık perdesi gelmiş ve madem âhirzamanda hazret-i İsanın (a.s.) din-i hakikîsi hükmedecek, İslâmiyetle omuz omuza gelecek.
  Elbette şimdi, fetret gibi karanlıkta kalan ve hazret-i İsaya (a.s.) mensup Hıristiyanların mazlumlarının çektikleri felâketler, onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir.

  (Kastamonu Lâhikası)

  İtiraza maruz kalan son cümlenin, peşin hükümden uzak kalarak, iyice bir tahlili yapılırsa hiç de tenkit edilecek bir yanı olmadığı açıkça görülür.
  Cümle, fetret gibi karanlıkta kalan, dolayısıyla İslâmdan haberdar olma hususunda bir nevi fetret devri yaşayan Hıristiyanlar hakkındadır.
  Bu Hıristiyanların mazlumları ayrıca tahsis edilmiş.
  Bu tahsis, “bir nevi şehadet” hükmü içindir.
  Buna göre söz konusu cümle şu şekilde anlaşılmalı:
  fetret devrinde, zulme maruz kalan ve şiddetli felâket çeken insanlar bir nevi şehit hükmündedirler.

  Üstad bir soru münasebetiyle şöyle buyurur:
  Fakat zaman-ı fetrette ve mâ künnâ muazzibîne hattâ nebase rasulâ sırrıyla; ehl-i fetret, ehl-i necattırlar.
  Bilittifak, teferruattaki hatiatlarından muahezeleri yoktur.
  İmam-ı şâfiî ve imam-ı eşarîce; küfre de girse, usûl-i imanîde bulunmazsa, yine ehl-i necattır.
  Çünkü teklif-i ilâhî irsal ile olur ve irsal dahi, ıttıla ile teklif takarrur eder.
  Madem gaflet ve mürur-u zaman, enbiya-i salifenin dinlerini setretmiş; o ehl-i fetret zamanına hüccet olamaz.
  İtaat etse sevap görür, etmezse azap görmez.
  Çünkü mahfî kaldığı için hüccet olamaz.

  ( Mektûbat )

  Bilittifak (ittifakla) ifadesi üzerinde durmak gerekir.
  Her iki mezhebe göre de ehl-i fetret amelî hükümlerden yani emir ve yasaklardan sorumlu değil. Bu hususta ittifak var.
  İman edip etmeme hususunda ise iki mezhep farklılık arz ediyor.

  Bu mevzudaki çok ilgi çekici bir âyet-i kerimeden de söz etmek isteriz:
  Hem rabbin, memleketleri, ana noktasında (merkezinde), kendilerine âyetlerimizi okur bir resul göndermedikçe helâk etmez. Ve biz, ahalisi zalimler olan memleketlerden başkasını helâk edici değiliz.
  (Kasas Sûresi, 59)

  Âyette geçen “ana nokta” ifadesi çok önemli.
  Peygamberin ana noktada yani merkezî bir noktada değil de ücra bir köşede gelmesi ve ilâhî emirleri herkesin işiteceği bir şekilde insanlara tebliğ edememesi durumunda hüküm farklılık arz ediyor.

  Bizi bu noktaya çeken, İmam Gazali hazretlerinin şu açıklaması oldu:

  Peygamberin gönderildiğini bilmeyenler; bunlar ehl-i necattır. Bilip de inkâr edenler; bunlar ehl-i cehennemdir. Duyan fakat tahkik etmeyen, yanlış işitenler; bunların da necat ehli olması ümit edilir.”

  Alıntı: Sorularla Risale

 2. #2
  Kıdemli Moderator
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 14.09.07
  Yer: Şehr-i DONDURMA
  Mesajlar: 30.917
  Teşekkür ve Beğeni

  Esselamûaleykum...Hayırlı Cumalar...  “Peygamberin gönderildiğini bilmeyenler; bunlar ehl-i necattır.
  Bilip de inkâr edenler; bunlar ehl-i cehennemdir.
  Duyan fakat tahkik etmeyen, yanlış işitenler; bunların da necat ehli olması ümit edilir.”

  İmam Gazali

 3. #3
  Kıdemli Moderator
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 14.09.07
  Yer: Şehr-i DONDURMA
  Mesajlar: 30.917
  Teşekkür ve Beğeni  “Âhirzamanda madem fetret derecesinde din ve din-i Muhammedîye (asm.) bir lakaytlık perdesi gelmiş ve madem âhirzamanda hazret-i İsanın (a.s.) din-i hakikîsi hükmedecek, İslâmiyetle omuz omuza gelecek.
  Elbette şimdi, fetret gibi karanlıkta kalan ve hazret-i İsaya (a.s.) mensup Hıristiyanların mazlumlarının çektikleri felâketler, onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir.”

  (Bediüzzaman-Kastamonu Lâhikası)

 4. #4
  Kıdemli Moderator
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 14.09.07
  Yer: Şehr-i DONDURMA
  Mesajlar: 30.917
  Teşekkür ve Beğeni

  Esselamûaleykum...  Bu mevzudaki çok ilgi çekici bir âyet-i kerimeden de söz etmek isteriz:
  Hem rabbin, memleketleri, ana noktasında (merkezinde), kendilerine âyetlerimizi okur bir resul göndermedikçe helâk etmez. Ve biz, ahalisi zalimler olan memleketlerden başkasını helâk edici değiliz.“
  (Kasas Sûresi, 59)

  Âyette geçen “ana nokta” ifadesi çok önemli.
  Peygamberin ana noktada yani merkezî bir noktada değil de ücra bir köşede gelmesi ve ilâhî emirleri herkesin işiteceği bir şekilde insanlara tebliğ edememesi durumunda hüküm farklılık arz ediyor.

 5. #5
  Kıdemli Moderator
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 14.09.07
  Yer: Şehr-i DONDURMA
  Mesajlar: 30.917
  Teşekkür ve Beğeni


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Malezyada var,Türkiye'de yok,peki NEDEN?
  Konu Sahibi Ravzadakinurunkölesi Forum Bize Ayıracak 5 (beş) Dakikanız var mı
  Cevaplar: 22
  Son Mesaj: 01-01-2010, 01:21
 2. Namaz kilmak
  Konu Sahibi Burak123 Forum Dini sohbet
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 03-02-2009, 17:47
 3. Deneyin göreceksiniz
  Konu Sahibi efnan34 Forum Sağlık ve Yaşam
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 04-01-2009, 20:40
 4. Beddua
  Konu Sahibi imported_nur_ Forum Dini sohbet
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 09-07-2008, 11:03

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •