“ Muta” : Muvakkat bir zaman için kadın kiralama işi.

ALLAH RESULÜ S.A.V’İN MUT’A KONUSUNDAKİ RUHSATI
{ … Abdullah b. Mes’ud r.a şöyle dedi : Biz Nebi s.a.v ile beraber savaşa giderdik. Beraberimizde kadın bulunmuyordu. Bu durumda biz : Erkeklik yumurtalarımızı çıkartıp hadım olalım mı ? dedik. Nebi s.a.v bize bunu yasakladı. Bundan sonra bize elbise – vesaire gibi şeyler – karşılığında kadınlarla evlenmemize ruhsat verdi. Bundan sonra İbni Mes’ud : { Allah’ın sizin için helal kıldığı temiz şeyleri kendinize haram kılmayın... } ayetini okudu. }

Buhari (4615-Ter:4337) Müslim (1404/11) İbni Ebi Şeybe (3/391/15) İbni Hibban (4141) Beyhaki (7/79)
{ … Cabir b. Abdullah ve Seleme b. el-Ekva şöyle dediler : Biz bir ordunun içinde olduğumuz bir anda Rasulullah s.a.v bizim yanımıza geldi ve : Size muta nikahı yapmanıza izin verildi, dolayısıyla muta nikahı yapabilirsiniz, buyurdu….. }

Buhari (51 17-Ter:5209) Müslim (1405/13)
{ … Seleme b. el-Ekva şöyle dedi : Rasulullah s.a.v Evtas yılında üç kere muta nikahı hususunda ruhsat verdi...... }

Müslim : 1405/18 - İbni Ebi Şeybe : 3/390/4 - İbni Hibban : 4151 – Dare kutni : 3/258/52 - Beyhaki (7/204

Evtas : Taif’te bir vadinin ismidir. Evtas senesi ve Mekke’nin fethi senesi aynı şeydir. Evtas savaşı Huneyn savaşının içinde dahil bir grupla yapılan savaşın ismidir. Bu savaş Mekke fethinden hemen sonra olmuştu...


“ … Cabir ibn Abdillah ile Selemetu’bnul Ekva r.a: ikisi şöyle demişlerdir: Bizlerbir ordu içinde bulunduk. Resulullah(s.a.v)’in elçisi bize geldi de: size mut’a suretiyle nikaha ve evlenmeye izin verildi. Muvakkat bir zaman için evlenebilirsiniz dedi.
İbn Ebi Zib’de şöyle dedi: Bana Seleme İbnu’l Ekva’nın oğlu İyas babasından; O da Resulullah(s.a.v)’den olmak üzere şöyle tahdis etti: Her hangi bir erkekle bir kadın sözleşip, müddet tayin etmeyerek evlenmekte mutabık kalsalar, bunların birlikte yaşamaları müddeti üç gecedir. Üç geceden sonra bu çiftler bu müddeti arttırmak isteseler arttırırlar, yahut ayrılmak isterlerse birbirlerini terk edip ayrılırlar.

Buhari : 11.c / 5209.s - Müslim : 4.c / 1405.n
{ … Ebu Sebre r.a şöyle tahdis etti : Mekke’nin fethi yılında [ Mekke’de on beş gün ikamet ettik. ] Nebi s.a.v ashabına kadınlarla muta nikahı ile evlenmelerine izin verdi. Bunun üzerine ben [ kavmimden olan ] Süleym oğullarından bir arkadaşımla beraber çıktım. [ Ben ondan daha güzel ve daha cüsseli idim. 0 ise çirkine yakın ve küçük cüsseli bir tipte idi. Her ikimizin yanında birer bürde vardı. Mekke’nin aşağısına – ya-hut yukarısına - vardığımız zaman ] nihayet Amir oğullarından bir cariye bulduk. Bu kadın, güzel vücutlu ve uzun boylu genç bir dişi deve gibiydi. Kendisinden nefsini istedik ve [ Biz : Birimizin seninle muta nikahı yapmasını arzu eder misin ? dedik. Kadın : Bana atiyye olarak ne vereceksiniz ? dedi. ] ona bürdelerimizi arz ettik. [ İki-miz de bürdesini hemen açıverdi. Benim bürdem eskimiş arkadaşımın bürdesi ise yeni ve güzeldi. ] Kadın bizlere bakmaya başladı. 0 beni arkadaşımdan daha güzel buluyor, arkadaşımın bürdesini ise benimkinden daha iyi görüyordu. Böylece bir süre kendi kendisiyle iştişare edip bu hususta tefekkür etti. [ kadının kendisine isteksiz baktığını görerek : Onun bürdesi eskidir benim bürdem ise yenidir ve güzeldir dedi. [ kadın ise bana işaret ederek üç - veya iki - kere bunun bürdesinde de bir beis yok dedi] Sonra, beni arkadaşımdan üstün tutarak benim davetime icabet etti. [ ben o kadınla muta nikahı yaptım. Bu muta nikahı kadınları, üç gün bizimle beraber oldular. [ Hatta Rasulullah s.a.v muta nikahını haram edinceye kadar dışarı çıkmadım. ]Sonra Rasulullah bizlere o kadınlardan ayrılmamızı emretti. }

Müslim (1406/23) (1406/20) Nesei (3368) Tabarani (6521-6522-M. Kebir) Said b. Mensur (846) İbni Hibban (4148) Beyhaki (14149-14150) Ahmed (15356)
“ … Ebu Emre oğlu da: Hiç şüphe yoktur ki mut’a , islamın evvelinde ona muztar kalan kimseler için, ölmüş hayvan, kan ve domuz etinde olduğu gibi bir ruhsat olmak üzere meşru kılınmıştır. Sonra Allahu Teala dinini muhkemleştirdi ve mut’adan nehy buyurdu, dedi.
Müslim : 4.c / 299.s

“ … Kays dedi ki: Ben Abdullah (ibn Mes’ud)’dan işettim şöyle diyordu : biz Resulullah(s.a.v) ile beraber gazveye giderdik. Bizim yanımızda kadınlar bulunmazdı. Bunun üzerine: Erkeklik yumurtalarımızı çıkartıp hadım olalım mı? diye sorduk. Resulullah(s.a.v) bizi hadım olmaktan nehy etti. Sonra bize muhayyen bir müddete kadar elbise mukabbilinde eş almamıza ruhsat verdi....
Müslim : 4.c / 1404
“ … İyas ibn Seleme’nin babası Seleme şöyle demiştir: Resulullah s.a.v evtas yılında üç defa mut’a nikahı hususunda ruhsat verdi. Sonra bundan nehy etti.

Müslim : 4.c / 294.s – 18.n

“ ... MUT’ANIN NESHİ VE KIYAMETE KADAR HARAMLILIĞI … ”
{ … Ali b. Ebi Talib r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v Hayber günü kadınlarla muta nikahı ile evlenilmesini ve ehli eşek etlerinin yenilmesini yasakladı. }

Müslim (1407/29) Buhari (4216-Ter:3936) Malik (2/542) Ebu Avane (4071) Nesei (3366) Tirmizi (1121-1794) Darimi (2/140) İbni Mace (1961) İbni Ebi Şeybe (3/389) İbni Hibban (4145) Ebu Yağla (567) Said b. Mensur (848) Humeydi (37) Dare kutni : 3/258 - Beyhaki (7/201-202) Beğavi (2292) Ahmed (1203) Albani : 6/317- İrva

“ … İbnu Uyeyne. Ez-Zuhri’den şöyle derken işitmiştir: Bana el-Hasan İbnu Muhammed İbnu ali ile kardeşi Abdullah ibn Muhammed, babaları Muhammed ibnu’l Hanefiyye’den haber verdiler ki, Ali ibnu Ebi Talip r.a ibn Abbas’a: Peygamber s.a.v hayber gazvesi zamanında mut’a nikahını ve evcil eşeklerin etinin yenmesini yasak etti demiştir.

Buhari : 11.c.5208.s - Müslim : 4.c.1407.n - Tirmizi : 2.c.1129.n - İbni Mace : 5.c.1961.n - Nesei : 6.c.3350.n

“ … Sebre el-Cüheni şöyle demiştir : Resulullah s.a.v bize mut’a nikahına izin vermişti... Sonra Resulullah s.a.v : Her kimin yanında mut’a nikahı ile alıp da cinsi münasebet suretiyle faydalanmakta bulunduğu kadınlardan bir kadın varsa, artık o kadının yolunu tahliye etsin buyurdu.
Müslim : 4.c / 1406.n
{ … Seleme b. el-Ekva şöyle dedi : Rasulullah s.a.v Evtas yılında üç kere muta nikahı hususunda ruhsat verdi sonra bunu yasakladı. }

Müslim : 4.C.294.S.1405/18 - İbni Ebi Şeybe : 3/390 - ibni Hibban : 4151 - Dare kutni 3/258

“ … İbn Ömer r.a dan : Babam halife olunca halka bir hutbe vererek şöyle dedi: Resulullah s.a.v’in şüphesiz mut’a nikahı için bize üç gün izin verdi. Sonra bunu haram kıldı. Resulullah s.a.v’in mut’a nikahını haram kıldıktan sonra helal kıldığına şahitlik edecek dört şahidi bana getirmedikçe, evli iken mut’a suretiyle bir kadınla birleştiğini bileceğim herhangi birini Allah’a yemin ederim ki recm ederim.

İbn Mace : 5.c / 1963.n
“ … Sebre bin ma’bet Resullullah s..a.v Kabe’nin kapısı ile rüknü arsında ayakta şöyle buyuruyordu : Ey insanlar ! ben gerçekten mut’ a suretiyle evlenmek için sizlere izin vermiştim. Bilmiş olunuz ki : Allah Teala bunu kıyamet gününe kadar haram kıldı.Artık kimin yanında mut’a suretiyle evlendiği kadınlardan biri varsa derhal ona yol versin ve onlara verdiğiniz şeylerden de hiçbir şey almayınız.

İbnu Mace : 5.c / 1962.n

“ … Ebu Hureyre r.a’dan: Resulullah s.a.v Mut’ayı, Talak, iddet ve miras haram kılmıştır buyurdu.
Dare Kutni : 3.c / 259.n
“ … Er-Rabi ibn Sebre tahdis etti. O da babası Sebre el-Cüheni’den tahdis etti ki kendisi Resulullah s.a.v ile beraberken Resulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Ey insanlar ! Ben kadınlarla mut’a suretiyle faydalanmanıza izin vermiştim. Şimdi iyi biliniz ki Allahu Azze ve Celle mut’a suretiyle kadınlardan faydalanmanızı kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Artık her kimin yanında böyle bir kadın varsa yolunu tahliye etsin. Ve bu kadınlara vermiş olduğunuz şeylerden de hiçbir şeyi geriye almayınız. “


Müslim : 4.c / 296.s - İbni Mace : 5.c / 1962.n
“ … Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Kadınlarla mut’a yapmak haramdır. Ben Allah’a düşmanlıkta, Allah’ın haramlarını helal addedenden ve katilinden başkasını öldürenden daha ileri birini tanımıyorum. “

Kenzul Umman : 16. / 328.
“ … Abdullah ibn Ömer r.a’dan: Kendisine biri mut’a hakkında soru sorar. Abdullah r.a’da haramdır der. Soruyu soran : Ama falan insan bunu caiz görüyor, der. Abdullah r.a : Allah’a yemin olsun ki herkes bilir ki Resulullah s.a.v hayber gazvesi sırasında mut’ayı haram etti. Artık zaniler değiliz der. “

Tahavi : 3.c / 25.

“ … İbn Ömer r.a : bir erkeğe sadece islam nikahı ile evlendiği karısı helaldir. Bu nikahta mehir vardır. Erkeğin kadına, kadının erkeğe miras hakkı vardır. Kadını muayyen bir müddetle - yani mut’ayla - alamaz. Aldı mı artık o hanımıdır. İkisinden birisi ölürse diğeri ona varis olur buyurmuştur.
Beyhaki : 3.c / 207.n
“ … Ömer ibnu Abdulaziz şöyle dedi : Bize er-Rabi ibn Sebre el-Cüheni, babasından tahdis etti ki, Resulullah s.a.v mut’a nikahından nehiy buyurmuştur. Ömer ibn Abdulaziz ilave ederek şöyle dedi : Haberiniz olsun ki mut’a nikahı şu günümüzden itibaren kıyamet gününe kadar haramdır. Her kim bir atiyye vermiş ise onu geriye almasın.
Müslim : 4.c / 300.s
“ ... İBNU ABBAS’IN BU KONUDAKİ HATASI VE TÖVBESİ … ”
“ … Ebu Cemre şöyle demiştir : Ben ibn Abbas’tan işittim ona kadına mut’a yapmak soruldu da, o bana ruhsat verdi. Bunun üzerine ibn Abbas’ın bir kölesi, ibn Abbas’a: Bu ruhsat, ancak kadın ihtiyacının şiddeti ve kadınların azlığı yahut buna benzer bir ibare zamanlarına ait değil miydi ? Dedi. İbn Abbas’ta : - Evet öyledir diye onu tasdik etti.
Buhari : 11.c / 5208.s
{ … Ali b. Ebi Talib r.a den. Ali r.a İbni Abbas’tan kadınlarla muta nikahı ile evlen-meye kolaylık gösterdiğini işitti. Bunun üzerine : Yavaş ol, ey Abbas’ın oğlu ! Çünkü Rasulullah s.a.v Hayber fethi günü muta nikahını yasakladı…. dedi. }

Müslim : 4.C.301.S.1407/301 - Buhari : 5115-Ter:5208 - Nesei : 3365

“ … İbn Şihab dedi ki: Bana Urvetu’bnu Zubeyr şöyle haber verdi : Abdullah ibn Zubeyr Mekke’de ayağa kalktı ve - Mut’a nikahını tezviz ettiğinden dolayı ibn Abbas’tan tar’iz ederek - bir takım insanlar var ki Allah onların gözlerini kör ettiği gibi, kalplerini de körleştirmiştir. Bunlar mut’a nikahınafetva vermektedirler dedi ve bununla bir kimseyi ta’riz ediyordu. O ta’riz edilen zat – yani ibn Abbas - o zaman halife bulunan ibn Zubeyre karşı nida edip : -Muhakkak ki sen kuru ve katı bir kimsesin. Hayatım elinde olan Allah’a yemin ediyorum ki muttakilerin imamı olan Resulullah s.a.v zamanında mut’a yapılıyor idi, dedi. O’na cevaben ibn Zubeyr de : Öyle ise sen kendi nefsinle tercüme et. Allah’a yemin ediyorum ki eğer sen mut’a nikahı yaparsan, ben seni muhakkak ki recm yapılan taşlarınla taşlar recm ederim, dedi.
“ … İbn Şihab dedi ki : Bana Allah’ın kılıcı olan Muhacir Halid ibn Velid’in oğlu halid haber verdi ki, kendisi bir zatın yanında oturuyordu. O zatın yanına başka birisi gelip ondan mut’a nikahı konusunda fetva istemiştir. Beriki zatta gelen kimseye mut’a nikahı yapmasını emretmiş. Orada bulunan Ebu Amre el-Ensarinin oğlu da hemen bu fetvaya karşı o zata : Yavaş ol, acele etme ! Deyince bu sefer o kimse : - O nedir ? Allah’a yemin ediyorum ki mut’a nikahı bütün muttakilerin imamı olan Resulullah s.a.v zamanında yapılmıştır, dedi. Ebu Amre oğluda : Hiç şüphe yok ki mut’a islamın evvelinde ona muztar kalan kimseler için, ölmüş hayvan, kan ve domuz etinde olduğu gibi bir ruhsat olmak üzere meşru kılınmıştı. Sonra Allah’u Teala dinini muhkem-leştirdi ve mut’adan nehiy buyurdu dedi.
Müslim : 4.c / 27.n

“ … Abdullah ibn Ömer r.a’ya biri gelerek ibn Abbas’ın mut’a konusunda cevaz verdiğini söyler, İbn Ömer ise :
- Subhanallah ! İbn Abbas’ın böyle bir fetva vereceğini zannetmiyorum, der. Ancak oradakiler haberi te’yid edince ibn Ömer : Resulullah s.a.v hayatta iken ibn Abbas küçük çocuk idi,der ve ilave eder : Resulullah s.a.v mut’ayı bize yasakladı, artık bizler zaniler değiliz. “
Haysemi M. Zevaid : 4.c / 265

{ … Urve b. Zübeyr şöyle haber verdi : Abdullah b. Zübeyr Mekke’de ayağa kalktı ve : Bir takım insanlar var ki, Allah onların gözlerini körleştirdiği gibi kalplerini de körleştirmiştir. Bunlar muta nikahının caizliğine fetva veriyorlar dedi. Bununla bir kimseyi tariz ediyordu. 0 tariz edilen zat - yani İbni Abbas - o vakit emir olan İbni Zübeyr’e seslenip : Şüphesiz sen çok katı ve kupkuru bir adamsın dedi. Hayatıma yemin ederim ki, kuşkusuz muttakilerin imamı Rasulullah’ın zamanında muta nikahı yapılıyordu dedi. İbni Zübeyr de ona : Sen kendi nefsinde onu tecrübe et de ben de vallahi eğer o fiili yaparsan seni kendi taşlarınla recm ederim dedi...... }

Müslim : 1406/27 - Ebu Avane : 4057 - Albani : 6/318- İrva
AÇIKLAMA : Tariz edilen bu kimse İbni Abbas’tır. Çünkü sahabeler arasında zorunlu anlarda muta nikahının caizliğine fetva veren tek sahabi budur. Bunun delili ise yukarda zikretmiş olduğumuz hadistir.

TACUDDİN EL - BAYBURDİ