Mücahidin Cennetteki Derecesi

Allahu Teala şöyle buyuruyor: Allah cihad edenleri oturanlara göre büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Onlara kendinden dereceler ba­ğışlanma ve rahmet vermiştir. Allah bağışlayandır esir­geyendir." (Nisa: 4/95-96)
122- Sahihi Buhari'de Ebu Hureyre'den (r.a) Nebi'nin (s.a.v) şöyle buyurduğu rivayet edilmiş: .Kim Allah'a ve Rasulü'ne iman eder namazı kılar zekatını verir ve Ramazan orucunu tutarsa Allah'ın onu Cennete sokması O'nun üzerinde bir haktır. O ister Allah yolunda hicret etsin ve isterse doğduğu toprağın­da otursun." Dediler ki:Ey Allah'ın Rasulü! İnsanları bundan haber edelim mi?" O şöyle buyurdu:Muhakkak ki Cennette yüz derece vardır. Allah bunları Allah yolunda cihad edenler için hazırlamıştır. Her iki derece arası yer ile gök arası kadardır. Allah'tan Cenneti dilediğinizde Firdevsi isteyiniz. Çünkü o Cenne­tin ortası ve en yüksek Cennettir. Cennetin nehirleri ondan fışkırır ve Rahman'in arşı da onun üstündedir.[94]
123- Sahih-i Müslim'de Ebu Said el Hudri'den (r.a) Ra-surullah'ın (s.a.v) şöyle buyurduğu rivayet edilir. Kim Rab olarak Allah'a din olarak İslam'a ve Ra-sul olarak da Muhammed'e razı olursa Cennet ona va-cib olur." Bu sözü Ebu Said tuhaf karşılayınca;Ey Allah'ın Rasulü o sözü tekrar bana söyle" dedi. Bunun üzerine ona bu sözü tekrar söyledikten sonra şöyle bu­yurdu: Başkası da vardır ki Allah onunla kimi kullarını yüz derece şeklinde yükseltmiştir. Her iki derecesinin arası yer ile gök arası kadardır."Nedir o ey Allah'ın Rasulü?" deyince:
"Allah yolunda cihaddır" dedi.[95]
124- Cebele b. Atiyye[96] der ki: İbn Muhayriz'in[97] yanın­da "Allah cihad edenleri oturanlara göre büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Onlara kendinden dereceler..." (Nisa: 4/95-96) ayetini okudum. Dedi kia: Bana ulaştığına göre ayetteki dereceler yetmiş derece­dir. Her iki derece arası eğitilmiş bir atın yetmiş yıl kadar ka-tettiği mesafe kadardır." Bunu Abdurrezzak Musannaf'm-da sahih bir isnad ile rivayet etmiştir. [98]
125- îbn Asakir Vazi b. Nafi'den[99] o da Ebu Seleme'den o da Ebu Hureyre'den ve Ebu Umame'den (r.a) şöyle riva­yet etmiş: Rasullullah'ın (s.a.v) yanında cihad zikredildi. Bu­nun üzerine: Allah yolunda cihad eden mücahidler için yakuttan yapılmış yetmiş derece vardır. Her iki derecesinin ara­sı yer ve gök arası kadardır." buyurdu.Ebu Hureyre ve Ebu Said'in hadisinde derecelerin yüz ol­duğu zikredilirken burada yetmiş olarak ifade ediliyor. Bunların arasını nasıl buluruz? şeklinde soracak olursan ce­vabımız şöyle olur:Vazi kendisiyle delil olmaz. Ebu Hureyre ve Ebu Said'in hadisi sıhhat bakımından onlara hiçbir şey mukavemet et­mez. Yetmiş dereceyi ifade eden hadislerin sıhhatinde de mücahidlerin gaye ve ihlaslarındaki derecelerinin farklılı­ğına hamledilir. Onlardan kimileri yetmiş derece yükselir­ken kimileri de yüz derece yükselir.