Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu
1 den 10´e kadar. Toplam 11 Sayfa bulundu

Konu: Yasin Suresi ve faziletleri

 1. #1
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 03.09.08
  Yer: İstanbul
  Mesajlar: 326
  Blog Mesajları : 6

  Yasin Suresi ve faziletleri

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Yasın

  2. Vel kur'anil hakiym

  3. İnneke le minel murseliyn

  4. Ala sıratım müstekıym

  5. Tenziylel aziyzir rahıym

  6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun

  7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun

  8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun

  9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun

  10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun

  11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım

  12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn

  13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun

  14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun

  15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun

  16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun

  17. Ve ma aleyna illel belağul mübın

  18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym

  19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun

  20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn

  21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun

  22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun

  23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun

  24. İnnı izel le fı dalalim mübın

  25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun

  26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun

  27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn

  28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn

  29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun

  30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun

  31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun

  32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun

  33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun

  34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun

  35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun

  36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun

  37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun

  38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym

  39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym

  40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun

  41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun

  42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun

  43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun

  44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn

  45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun

  46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn

  47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın

  48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn

  49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun

  50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun

  51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun

  52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun

  53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun

  54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun

  55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun

  56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun

  57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun

  58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym

  59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun

  60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn

  61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym

  62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun

  63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun

  64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun

  65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun

  66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun

  67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun

  68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun

  69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn

  70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın

  71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun

  72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun

  73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun

  74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun

  75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun

  76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun

  77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın

  78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım

  79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım

  80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun

  81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım

  82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun

  83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun

 2. #2
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 03.09.08
  Yer: İstanbul
  Mesajlar: 326
  Blog Mesajları : 6

  36-YASİN:

  1 - Yâsîn.

  2-3 - Ey Muhammed! Hikmetli Kur'ân'a andolsun ki, sen risâlet görevi

  4 - Dosdoğru bir yol üzerindesin.

  5-6 - Babaları korkutulmamış ve kendileri de gafil olan bir kavmi, çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'ın indirdiği (Kur'ân) ile korkutasın.

  7 - Andolsun ki onların çoğunun üzerine azab sözü hak olmuştur. Onlar imana gelmezler.

  8 - Çünkü biz onların boyunlarına kelepçeler geçirmişiz. O kelepçeler çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı, gözleri aşağı somurtmaktadırlar.

  9 - Hem önlerinden bir sed, arkalarından bir sed çekmişiz, kendilerini sarmışızdır. Baksalar da görmezler.

  10 - Onları korkutsan da korkutmasan da onlara göre birdir, inanmazlar.

  11 - Sen ancak Kur'ân'a tabi olan ve görünmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi sakındırırsın. İşte onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir mükafatla müjdele.

  12 - Gerçekten biz ölüleri diriltiriz, onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte, bir "imam-ı mübin"de (ana kitapta, yani Levh-i mahfuzda) sayıp tesbit etmişizdir.

  13 - Sen onlara, o şehir halkını örnek ver. Hani oraya peygamberler gelmişti.

  14 - Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik, fakat onlar ikisini de yalanlamışlardı. Biz de (onları) üçüncü bir peygamberle destekledik. Onlara: "Şüphesiz ki biz size gönderilmiş elçileriz." dediler.

  15 - Onlar da: "Siz bizim gibi insandan başka birşey değilsiniz, hem Rahman olan Allah, hiçbir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz." dediler.

  16 - Peygamberler dediler ki: "Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz."

  17 - "Bize düşen de sadece apaçık tebliğdir."

  18 - Onlar dediler ki: "Herhalde biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz, andolsun ki, sizi hiç tınmadan taşlarız ve mutlaka bizden size pek acıklı bir azab dokunur."

  19 - Peygamberler de şöyle cevap verdiler: "Sizin uğursuzluğunuz beraberinizdedir. Size öğüt verildi diye mi (uğursuzluğa uğradınız)? Doğrusu siz israfı âdet etmiş bir kavimsiniz."

  20 - O sırada şehrin ta ucundan bir adam koşarak geldi ve: "Ey kavmim! Uyun o elçilere!"

  21 - "Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o zatlara ki, onlar hidayete ermişlerdir."

  22 - "Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim beni yaratana? Hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz."

  23 - "Hiç ben O'ndan başka ilâhlar edinir miyim? Eğer O Rahman, bana bir zarar dileyecek olsa, onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve onlar beni kurtaramazlar."

  24 - "Şüphesiz ki ben, o zaman apaçık bir sapıklık içinde olurum."

  25 - "Şüphesiz ki ben, Rabbinize iman getirdim, gelin dinleyin beni."

  26 - (Sonra ona) "haydi gir cennete!" denildi. O da dedi ki: "Ne olurdu kavmim bilseydi!"

  27 - "Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikram edilen kullarından kıldığını."

  28 - Biz arkasından kavminin üzerine bir ordu indirmedik, indirecek de değildik.

  29 - Sadece bir gürültü oldu, onlar da hemen sönüverdiler.

  30 - Yazıklar olsun o kullara ki, kendilerine glen her bir peygamberle mutlaka alay ediyorlardı.

  31 - Görmediler mi ki, kendilerinden önce nice kuşakları helak etmişiz. Onlar artık kendilerine dönüp gelmiyorlar.

  32 - Onların hepsi toplanıp, sadece bizim huzurumuza getirilmişlerdir.

  33 - Hem bir delildir onlara ölü toprak. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar.

  34 - Biz orada hurmalıklardan, üzüm bağlarından bahçeler yaptık. İçlerinde pınarlardan sular fışkırttık.

  35 - (Bunu), Onun ürününden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye (yaptık). Hâlâ şükretmeyecekler mi?

  36 - Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı ne yücedir.

  37 - Gece de onlara bir delildir. Biz ondan gündüzü soyar çıkarırız, bir de bakarlar ki karanlığa dalmışlar.

  38 - Güneş de bir delildir ki kendi yolunda akıp gidiyor. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.

  39 - Ay'a gelince, ona menziller tayin ettik. Nihayet o eski hurma salkımının çöpü gibi (yay haline) dönmüştür.

  40 - Ne güneşin aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçebilir; onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler.

  41 - Onlar için bir delil de bizim, onların neslini dolu bir gemide taşımamızdır.

  42 - Yine kendileri için onun gibi binecek şeyler yaratmamızdır.

  43 - Eğer dilesek onları boğarız da o zaman ne onların feryadına yetişen bulunur, ne de onlar kurtarılır.

  44 - Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak başka.

  45 - Durum böyle iken onlara: "Önünüzdekinden ve arkanızdakinden korkun ki size rahmet edilsin" denildiği zaman,

  46 - Ve kendilerine Rablerinin âyetlerinden herhangi bir âyet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çevirirler.

  47 - Onlara: "Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden hayra harcayın" dendiği zaman, o kâfirler, müminler için: "Allah'ın dileyince doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracağız? Siz apaçık bir sapıklık içinde değil de nesiniz?" dediler.

  48 - Yine onlar: "Eğer doğru söylüyorsanız bu (kıyamet) vaadi ne zaman?" diyorlar.

  49 - Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar, bir çığlık ki, onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir.

  50 - O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler.

  51 - Sûr'a üfürülmüştür, bir de ne baksınlar kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar.

  52 - Onlar: "Eyvah başımıza gelenlere! Mezarımızdan bizi kim kaldırdı? O Rahmân'ın vaad buyurduğu işte bu imiş. Gönderilen peygamberler de doğru söylemişler" derler.

  53 - Başka değil, sadece bir tek çığlık olmuş, derhal hepsi toplanmış huzurumuza getirilmişlerdir.

  54 - Artık bugün hiç kimseye zerre kadar zulmedilmez. Ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.

  55 - Gerçekten cennetlik olanlar bugün bir meşguliyet içinde zevk etmektedirler.

  56 - Kendileri ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine kurulmuşlardır.

  57 - Onlara orada bir meyve vardır. İsteyecekleri her şey onlarındır.

  58 - (Onlara) Rahîm olan Rab'den "selâm" sözü vardır.

  59 - Ey günahkârlar! Bugün siz bir tarafa ayrılın.

  60-61 - "Ey Âdemoğulları! Şeytana tapmayın, o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin, doğru yol budur, diye size and vermedim mi?" (buyurulacak)

  62 - Böyle iken o sizden birçok nesilleri yoldan çıkardı. Ya o zaman düşünmüyor muydunuz?

  63 - İşte bu size vaad edilen cehennemdir.

  64 - Bugün yaslanın ona bakalım inkâr ettiğiniz için.

  65 - Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz de neler kazandıklarını bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder.

  66 - Hem dileseydik gözlerini üzerinden silme kör ediverirdik de yola dökülürlerdi. Fakat nereden görecekler?

  67 - Yine dileseydik oldukları yerde kılıklarını değiştirirdik de ne ileri gidebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi.

  68 - Bununla beraber kimin ömrünü uzatıyorsak, yaratılışta onu (güç ve kuvvetini alarak) tersine çeviriyoruz. Hâlâ akıllanmayacaklar mı?

  69 - Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da... O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'ân'dır.

  70 - (Bu), diri olanları uyarmak ve kâfirlere de azab sözünün hak olması içindir.

  71 - Şunu da görmediler mi: Biz onlar için kudretimizin meydana getirdiklerinden birtakım hayvanlar yaratmışız da onlara sahip bulunuyorlar.

  72 - Onları, kendilerinin hizmetine vermişiz de, hem onlardan binekleri var, hem de onlardan yiyorlar.

  73 - Onlarda daha birçok menfaatleri ve türlü içecekleri de var. Hâlâ şükretmeyecekler mi?

  74 - Onlar, Allah'tan başka birtakım ilâhlar edindiler. Güya yardım olunacaklar.

  75 - Onların, onlara yardıma güçleri yetmez. Kendileri ise onlar için bazı askerlerdir.

  76 - O halde onların sözleri seni üzmesin. Biz onların içlerini de biliriz, dışlarını da.

  77 - İnsan, kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi de, şimdi apaçık bir hasım kesildi?

  78 - Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı: "Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri?" dedi.

  79 - De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her yaratmayı bilir."

  80 - Size o yeşil ağaçtan bir ateş yapan O'dur. Şimdi siz ondan tutuşturmaktasınız.

  81 - Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya kâdir değil midir? Elbette kâdirdir. Çünkü o her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir.

  82 - O'nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece "Ol!" demektir. O da hemen oluverir.

  83 - O halde her şeyin mülkü ve tasarrufu (hükümranlığı) elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz de yalnız O'na döndürüleceksiniz.
  (elmalili muhammed hamdi yazir)

 3. #3
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 03.09.08
  Yer: İstanbul
  Mesajlar: 326
  Blog Mesajları : 6

  YASİN SÜRESİNİ OKURKEN;

  YASİN SÜRESİNİN 12-17-24-47-60-69-77 İNCİ AYETLERİNDEKİ SON KELİME OLAN ''MÜBİN'' DUASINI YEDİKERE OKUYUNUZ.SONRA DEVAM EDEN AYETE GEÇİP OKUYARAK YASİN SÜRESİNİ BÖYLE 4 KERE OKUYUNUZ.YASİN'İ MÜBİN DUASIYLA BİRLİKTE OKUYANIN HER DİLEĞİNİ İNŞALLAH CENAB_I HAK VERİR<


 4. #4
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 03.09.08
  Yer: İstanbul
  Mesajlar: 326
  Blog Mesajları : 6

  Yasîn-i şerîfin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Her gece Yasîn sûresine devam edip, bu hâl üzere iken vefât eden kimse şehid olur.)

  (Kur'ân-ı kerîmdeki bir sûre, okuyana şefaat eder, dinliyenin affına sebep olur, âhırette korktuğundan emin olur. Bu Yâsin sûresidir.”

  “Ölüm hastası yanında Yâsin-i şerîf okununca, her harfi için bir melek gelip rûhun kolay çıkmasına duâ eder. Yıkanırken yanında bulunurlar. Cenazesi ile birlikte giderler. Namazında, defninde bulununlar ve hep duâ ederler.”

  “Şeytanlar, Yasîn sûresinden ve bir de Haşr sûresinin son kısmı ile Mu'avvizeteyn sûrelerinden kaçarlar.”

  “Kabristana giren kimse, Yasîn sûresini okusa, o gün meyyitlerin azâbları hafifler. Meyyitlerin sayısı kadar, ona da sevâb verilir.”

  “Yanında Yasîn-i şerîf okunan hasta, suya kanmış olarak vefât eder ve doymuş olarak kabre girer.”

  “Müslüman bir hasta yanında Yasîn-i şerîf okunursa, Rıdvân ismindeki melek Cennet şerbeti getirir. Suya kanmış olarak rûh teslim eder. Doymuş olarak kabre girer. Suya ihtiyacı olmaz.”

  “Yasîn okuyunuz. Onda on bereket vardır. Aç okursa, doyar. Çıplak okursa, giyinir. Bekâr okursa, evlenir. Korkan okursa, emin olur. Mahzun okursa ferahlar. Misafir okursa, seferde yardım görür. Kayıp bulunur. Hasta okursa şifâ bulur. Ölü üzerine okunursa azabı hafifler. Susayan okursa, suya kavuşur.”

  “Bir kimse ana-babasının veya birinin kabrini her Cuma ziyaret eder ve orada Yasîn okursa Allahü teâlâ ona, Yasîn'in her harfi miktarınca mağfiret eder.”

  “Kur'ân-ı kerîmin kalbi Yasîn'dir. Muhakkak ki o dertlere şifâdır. Allahı ve âhıret yurdunu dileyerek bir kimse Yasîn'i okursa, Allah kendisini mutlaka bağışlar.”

  “Her gece Yasîn sûresini okuyan kimse, muhakkak sûrette şehid olarak ölür.”

  “Cuma geceleri Yasîn sûresini okuyan kimse, Allahü teâlânın magfiretine kavuşmuş halde sabahlar.”



  Yasîn sûresinin faydaları

  Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

  “Kur'ân-ı kerîmde bir sûre vardır ki, ona Allah katında "Azîme" denir. O sûreyi okuyan kimse, kıyâmet günü çok kimseye şefaat edecektir. O sûre Yasîn sûresidir.”

  Yasîn sûre-i şerîfesini okumanın faidelerinden birkaçı:

  1- Eceli gelmiyen hasta şifâ bulur.

  2- Eceli gelen hasta ölüm acısı duymaz.

  3- Ölürken Cennet meleklerini görür.

  4- İnsan korktuğundan emin olur.

  5- Garipler yardımcı bulur.

  6- Aç olan, tok olur. Yani ummadığı yerden rızık gelir.

  7- Susuz olan, kanıncaya dek su bulur.

  8- Bekarların evlenmesi kolay olur.

  9- Elbisesi olmayan elbise bulur.

  10- Gayb olan şey bulunur.

  Fakat bunlara niyyet ederek ve inanarak okumak lazımdır.

  İmâm-ı Şa'rânî buyuruyor ki:

  "Hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa, sevâbı Seyyidet Nefîse hazretlerine olmak üzere, Allah için, üç Yasîn okumak veya bir koyun kesmek nezrim olsun derse, bu dileğinin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir."

  Malik bin Yesar (ra)' dan rivayet edilmiştir: Peygamber (sav); "Kur'an'ın kalbi Yasin-i Şerif'tir. Kim onu Allah rızasını talep ederek ve ahiret sevabı için okursa, Allah onun günahlarını magfiret eder. Onu ölülerinizin üzerine okuyunuz." buyurdu.

  -Ebu Hureyre (ra)' dan rivayet edilmiştir: Peygamber (sav) şöyle buyurdu; "Kim bir gecede, Allah rızası için Yasin'i okursa günahları af olunur."

  -Enes (ra)' dan rivayet edilmiştir: dedi ki; Rasulullah (sav) buyurdu: "Herşeyin bir kalbi vardır ve Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Her kim Sure-i Yasin'i okursa Allah ona bu sureyi okuması sebebiyle Kur'an'ı on kere okumuş kadar sevap ihsan eder."

  -Hz. Ali (ra)' den rivayet edildigine göre Rasulullah (sav) kendilerine şöyle demiştir: "Ya Ali! Yasin Suresini oku, zira Yasin Suresinde on bereket vardır;

  1-Yitigi olan okursa yitigine kavuşur,

  2-Mahkum okursa hapisten kurtulur,

  3-Çıplak okursa giydirilir,

  4-Onu okuyan aç doyar,

  5-Bekar okursa evlendirilir,

  6-Yolcu okursa yolculugunda yardım görür,

  7-Susuz okursa suya kanar,

  8-Hasta okursa afiyet bulup iyileşir,

  9-Korku içinde olan okursa korktugundan emin olur,

  10-Ölümcül hastanın yanında okunsa elem ve ızdırabı hafifler.

  -Aişe (ra)' dan; "Muhakkak ki Kur'an'da bir sure vardır. Kendisini çok okuyana şefaat eder. Dinleyen ise magfiret olunur. O, Sure-i Yasin dir.





 5. #5
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 25.10.06
  Yer: ~* پایتخت آن بهشت *~
  Mesajlar: 16.944

  Selamün Aleyküm kardeşim.
  Rabbimiz c.c razı olsun inşallah.. Emeğinize sağlık..
  Çokça okuyup, nuruna gark olmak duası ile..
  Rabbimize emanetsiniz kardeşim.
  Selam ve Dua ile.

 6. #6
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 07.02.08
  Yer: -nevşehir-
  Mesajlar: 637

  slamun aleykum kardeşim çok istifadeli bir paylaşım olmuş rahman nurunu feyzini kalbimize yerlştirsin inş emeğinize sağlık rahman razı olsun...

 7. #7
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 15.10.07
  Yer: Aydın
  Mesajlar: 9.372

  -Hz. Ali (ra)' den rivayet edildigine göre Rasulullah (sav) kendilerine şöyle demiştir: "Ya Ali! Yasin Suresini oku, zira Yasin Suresinde on bereket vardır;

  1-Yitigi olan okursa yitigine kavuşur,

  2-Mahkum okursa hapisten kurtulur,

  3-Çıplak okursa giydirilir,

  4-Onu okuyan aç doyar,

  5-Bekar okursa evlendirilir,

  6-Yolcu okursa yolculugunda yardım görür,

  7-Susuz okursa suya kanar,

  8-Hasta okursa afiyet bulup iyileşir,

  9-Korku içinde olan okursa korktugundan emin olur,

  10-Ölümcül hastanın yanında okunsa elem ve ızdırabı hafifler.

  -Aişe (ra)' dan; "Muhakkak ki Kur'an'da bir sure vardır. Kendisini çok okuyana şefaat eder. Dinleyen ise magfiret olunur. O, Sure-i Yasin dir.
  Allah razı olsun paylaşım çok güzel faydalı. Rabbim ecrini versin inşallah.

 8. #8
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 15.12.08
  Yer: istanbul
  Yaş: 25
  Mesajlar: 2.380
  Blog Mesajları : 3

  allah razı olsun elimizden geldiğnnce okumaya çalışıyoruz..selametle

 9. #9
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 03.02.09
  Yer: izmir
  Mesajlar: 1.461

  kardeşim süpersin ne güzel anlatmışsın selametle kal......

 10. #10
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 28.08.08
  Yaş: 29
  Mesajlar: 34

  çok teşekkür ederim

Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu

Benzer Konular

 1. Habib-i Neccar ve Yasin Suresi
  Konu Sahibi s.s.s Forum Ashab-ı Kiram (Sahabeler)
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 23-02-2011, 23:41
 2. kadir suresi ve faziletleri
  Konu Sahibi ebrar_reyyan Forum Bize Ayıracak 5 (beş) Dakikanız var mı
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 29-08-2009, 17:55
 3. Yasin Suresi haydi sende oku
  Konu Sahibi eminkms Forum Bize Ayıracak 5 (beş) Dakikanız var mı
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 08-01-2009, 21:54
 4. Yasin Suresi Abdul Samed (ViDEO)
  Konu Sahibi Dizayn Forum İlahiler ve Ezgiler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 08-02-2007, 12:35

İşaretlemeler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •