Click this bar to view the original image of 800x452px and 124KB.

Ruhun
Dinginli
ğ
ini anlamak için
Bu manada suya bakmak idrakte yetecektir

Duru,
Sessiz ve sukut eden
Fırtınayı bekleyen nasibinin olgusuyla sabreden

Vakit gelince
Kabaracak, co
ş
acak, dalgalanacak
Sevinçlerin ya da hüzünlerin habercisi olacak

Biraz sonra beklenen
Damlalar dü
ş
üveriyor üzerlere
De
ğiş
ik rehavetlerden artan hazzı umutlarla

Birkaç gün öncesinde
Yollarda ciddiye alınmadan
Üzerine basılan ve çi
ğ
nenen çok halis topraklar

Hasretine ne özlem duyar
Buram buram yanıklarıyla çatlarlar
Şimdi suyun yüzeyinde baş
layacaktırgezmeler

Her bir zerresinde
Var olu
ş
un hükmü sebebiyle
Sineleri açılır a
ş
kla ve kapanır halinde secdeye

Hesapsızdır dü
ş
en damlalar
Tayin edildi
ğine kadar atanın attığ
ıylakalır
Ne kadar geni
ş
leyebiliyorsa o kadardır arzda yeri

Bazen sakin bazen çılgın
Her bir kelime bir tarzı ya da
Ş
airin ruh halini yansıtır aslında yazılan mısralarla

Ve bu gayretlerden sona
Gidilen yolda atılan birer ba
ş
langıç adımıdır
Ve her ne niyetle yapıyorsa haz kendiyle kalacaktır


Ardından çok farklı konularda
Birbirinden de
ğişik vurgularla işlenir ş
iirlerle
Ne renkler ne çe
şitli fikirler yeşerir hoş
görü ikliminde

Durmadan geliyor akın yürek
Her çe
şit ş
iirin bir hikâyesi ve bir ad vereni var
Ömürlerini vererek adlarını bırakmı
ş
lar silinmezleriyle

Ruhunun aynası var
Olmaz mı çünkü her
ş
airin kendince âlemi var
İ
nsanların ruh hallerinden zira sadece bir tane bahar

De
ğişir mutluluğ
umuz
Hangi hüznümüzün tekrarı ne kadar var ki
Her
şey aynı bile olsa ya mekân ya da gün değişmiş
tir

De
ğiş
meyen
Ş
iirlerdir aslında her hüzün ya da
Her sevinç bir defalıktır i
ş
te ne kadar farkına varılırsa


Mustafa C
İLASUN