İnsan kalbin diliyle yol almalı
Kalbini nazargah kılan sahibi hakkıyla kavrayıp, ayılmalı
Yalan ve riya üzere iman telakkisi ruhu ve dimağıyormamalı, aşka ulaşılmalı
Sevdasına düçar bırakan sevdanın firkati, vuslat akidesiakıl ve vicdanın vecdiyle buluşmalı

Aldatan ne varsa nefsi marazdır
Kanan gönül samimiyetin muhatabıdır, tahkik muhakkaktır
Sultanlığı bahşeden Hak, iradeyi bu maksatla tevdi edenkalbi muhatap kılan hakikattır
Hakkın sesi ve sevdası sinenin en bakir kimliğinde vemuhabbetle yaşayarak, aşkın inşirahına kanıp, arınmalıdır

Kalp aklın ve dimağın mıhrakıdır
Her paye ve mertebe kalbin şevki ve ecriyle buluşmayaadaydır
Muhakeme, aklın ve bilgiyle mücehhez kılınan iştişareninkarar kılınan adımıdır
Bilgiye muhtaç akıl ve izan nefsin esaretine teslim edilenzaaftır, akıl ve vicdan sukut ettirilmiş, maruftan el çektirilmiş anlaktır

İnsan davet ettiği ne varsa onu iyi bilmeli
Bilinmeyenler üzere hiç kimseyi nefsi telakkilerehapsetmemeli
Kahır ve cefa hak lisanında silinmeli, çilenin her renginehamd etmek için gönül derlenmeli
Aşk ve sevdası olmayan bir ülkü aklın ve dimağın değil,asap ve enaniyetin hükmünde dillendiği kavranıp, reddedilmeli

Mustafa CİLASUN