3.KOL(SOFYAY-I ALİYYE)
Seyyidü’l evvelin ve’l ahirin Muhammed Mustafa (sav)
Hz Ebul El Hasaneyn İmam Ali El Murtaza(k.v ve r.a)
Hz. Hasan Basri(ra)
Hz. Habib Acemi
Hz. Davud Tai
Hz. Ma’ruf El Kerhi
Hz. Sırrıyü’ s Sakati
Hz. Cüneyd-i Bağdadi
Hz Ebu Ali Ahmed Mimşad ed Dineveri
Hz Ebu Abdullah Muhammed Dineveri
Hz Muhammed Amveyh b. Abdullah el Bekri
Hz Vecihüddin Kadi
Hz Ömer El Bekri
Hz Ebu’n Necib Ziyaüddin Abdulkahir el Bekri es Sühreverdi
Hz Kutbiddin Ebheri
Hz Rukniddin Muhammed Buhari
Hz Şehabuddin Muhammed Tebrizi
Hz Cemaleddin Tebrizi
Hz. İbrahim Zahid Geylani
Kerimüddin Ahi Muhammed b. Nur el Halveti
Pir Ebu Abdullah Siracüddin Ömer B. Eş Şeyh Ekmelüddin el Geylani el lahci Halveti
Dede Ömer Ruşen-i
Şeyh Ebu Abdurrahman Muhammed Demirtaş Efendi
Seyyid İbrahim Gülşen-i
Şeyh Hasan Sezai Efendi
Şeyh Hasan Haleti Efendi
Cemaleddin Halveti
Şeyh Yusuf Sünbül Sinan
Şeyh Şaban-ı Veli
Seyyid Ahmed El Hariri
Seyyid Muhammed el Bahşi
Şeyh Ali Alaaddin Efendi
Şeyh Nasuhi El Muhammed Halveti
Şeyh Şemsüddün el Bekri
Hacı Mustafa Efendi
Şeyh Hacı Halil Efendi
Kuşadalı İbrahim Halveti
Muhammed Tevfik Bosnevi
Erzurumlu Hüseyin-i Ruhi
Şeyh İsmail(Hasan-ı Basri/Erzurum)
Şeyh Eşref(Dutçu köyü /Erzurum)
Molla Rauf Bey(Asri Mezarlığı/Erzurum)
Seyyid Şahabus-sakıbeyn hocaefendi