SEYYİD ŞAHABETTİN ERZURUMİ
İnsanları Hakka davet eden onlara doğru yolu gösterip ebedi saadete kavuşturan ve kendilerine ''Silsile-i Aliyye'' denilen büyük alim ve velilerin otuz yedincisidir.Sofyayı aliyye velilerinin de kırk ikincisidir.Doğum tarihi bilinmemektedir.Hasan-ı Basri mahallesinde dünyaya gelmiştir.7 yaşında ilim tahsil etmeye başladı.Hafızlığını tamamladı.Önce dedesi Molla Halil Efendi de daha sonra Taş Camii imamı Hafız Ali Karabacak Efendi de daha sonra yine Taş Cami İmamı Hafız Ali Küçük Efendi de daha sonrada
Kurşunlu Medresesinde ilim tahsili görmüştür.Birçok alimden fıkıh ve fıkıh usulü,hadis ve hadis usulü,tefsir ve tefsir usulü,mantık ve mantık usulü,tasavvuf ve tasavvuf usulü ilimlerini tahsil etmiştir.Güney Doğuda ilim tahsil edip okuduğu alimler şunlardır:
Şeyh Fethullah Efendi,Seyda-i El Cezeri,Batmanlı Arapkent Hazretleri,Aldulhakim Hüseyin-i Hazretleridir.Seyyid Muhammed Kasım Zilan’dan hilafet almıştır.Şeyh Rauf Efendiden de kadiri berzenci melami ve halvetiyye kollarının icazetini almıştır.Buralarda ilim tahsil ederek tasavvuf ilmini tamamlamıştır.Kısa bir müddet diyanet işlerinde Bursa Yıldırım ve Gülsu’da merkez vaazlığı yapmıştır daha sonra ticaretle uğraşmıştır.Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak ömrünü sürdürmüştür
3 koldan tasavvufa ulaşmıştır
1.kol
Mevlana Halid-i Bağdadi
Şeyh Ali Palu
Şeyh Süleyman Efendi
Şeyh Arabi
Seyyid Habib Efendi
Molla Halil Efendi ve torunu
Seyyid Şahabus-sakıbeyn Hoca efendi
2.KOL
Seyyidü’l evvelin ve’l ahirin Muhammed Mustafa (sav)
Hz Ebul El Hasaneyn İmam Ali El Murtaza(k.v ve r.a)
Hz. Hasan Basri(ra)
Hz. Habib Acemi
Hz. Davud Tai
Hz. Ma’ruf El Kerhi
Hz. Sırrıyü’ s Sakati
Hz. Cüneyd-i Bağdadi
Hz Ebu Ali Ahmed Mimşad ed Dineveri
Hz Ebu Abdullah Muhammed Dineveri
Hz Muhammed Amveyh b. Abdullah el Bekri
Hz Vecihüddin Kadi
Hz Ömer El Bekri
Hz Ebu’n Necib Ziyaüddin Abdulkahir el Bekri es Sühreverdi
Hz Kutbiddin Ebheri
Hz Rukniddin Muhammed Buhari
Hz Şehabuddin Muhammed Tebrizi
Hz Cemaleddin Tebrizi
Hz. İbrahim Zahid Geylani
Kerimüddin Ahi Muhammed b. Nur el Halveti
Pir Ebu Abdullah Siracüddin Ömer B. Eş Şeyh Ekmelüddin el Geylani el lahci Halveti
Dede Ömer Ruşen-i
Şeyh Ebu Abdurrahman Muhammed Demirtaş Efendi
Seyyid İbrahim Gülşen-i
Şeyh Hasan Sezai Efendi
Şeyh Hasan Haleti Efendi
Cemaleddin Halveti
Şeyh Yusuf Sünbül Sinan
Şeyh Şaban-ı Veli
Seyyid Ahmed El Hariri
Seyyid Muhammed el Bahşi
Şeyh Ali Alaaddin Efendi
Şeyh Nasuhi El Muhammed Halveti
Şeyh Şemsüddün el Bekri
Hacı Mustafa Efendi
Şeyh Hacı Halil Efendi
Kuşadalı İbrahim Halveti
Muhammed Tevfik Bosnevi
Erzurumlu Hüseyin-i Ruhi
Şeyh İsmail(Hasan-ı Basri/Erzurum)
Şeyh Eşref(Dutçu köyü /Erzurum)
Molla Rauf Bey(Asri Mezarlığı/Erzurum)
Seyyid Şahabus-sakıbeyn hocaefendi

3.Kol

Mevlana Halid-i Bağdadi
Halid-i Cezeri
Salih-i Sıbki
Hasan El Nurani
Kasım El Toğari
Halid-i Gülpınar
Seyyid Muhammed Halid Zilan
Seyyid Muhammed Kasım Zilan
Seyyid Şahabettin Erzurumi