Günah Olanlarla İlgili Hadisler
25. "Anneyle çocuğunun arasını ayıranın kıyamet gününde Allah sevdikleriyle arasını ayırır." (Tirmizi, Ahmed)
26. "Mirasçıya mirasını vermeyenin Allah cennetteki mirasını (nasibini) keser." (İbn-i Mace zayıf hadis. Çünkü silsilede Zeyd et Ammi vardır.)
"Bir kişi altmış sene Allah'a itaat olan işleri yapar, sonra ölür fakat vasiyetini iyi yapmazsa, ona ateş gerekir."
Sonra Ebu Hureyre şu ayeti okudu:
"Zarara uğratılmaksızın, bunlar Allah tarafından tavsiye edilmiştir. Allah bilendir, Halimdir." (Nisa:12) (Ebu Davud, Tirmizi)
Amr b. Abdullah, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde iken şöyle hitapta bulundu:
"Muhakkak ki Allah mirastan her hak sahibinin hakkını vermiştir. Varise vasiyyet yoktur." (Tirmizi rivayet etti ve sahih dedi.)
27. "Allah kötü ve çirkef olanı sevmez." (Ebu Dvud, Nesei sahih senetle rivayet ettiler.)
28. "Allah katında kıyamet gününde konum bakımından en şerli insan hanımının gizli hallerini ifşa eden koca ile kocasının gizli sırlarını ifşa eden kadındır." (Müslim)
29. "Hanımına dübüründen cima eden lanetlenmiştir." (Ahmed, Ebu Davud)
"Allah Hanımına dübüründen cima eden adama rahmet nazarıyla bakmaz." (Tirmizi)
"Kim karısıyla hayızlı olduğu halde cima ederse veya dübüründen temas ederse veya kahine gidip onu tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur." (Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace zayıf hadis)
30. "Bir kişi izinsiz olarak senin hakkında bilgi edinmek isterse ve sen o kişiye taş atıp da gözünü çıkarmışsan sana bir günah yoktur." (Buhari, Müslim)
"Onların izni olmaksızın bir topluluk hakkında birisi gizli hallerini öğrenmek isterse onların bu kişinin güzünü çıkartması helaldir." (Müslim)
31. "Dinde aşırı gitmekten sakının. Çünkü sizden öncekiler dinde aşırı gittiklerinden dolayı helak olmuşlardır."
Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
"Ey Kitap ehli! Haksız olarak dininizde taşkınlık etmeyin. Daha önce sapıtan, çoğunu saptıran ve doğru yoldan ayrılan bir milletin heveslerine uymayın." (Maide: 77)
32. İbn-i Ömer radiyallahu anh'dan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
"Kim Allah adına yemin ederse bu yemini ondan kabul leder. Onu kabul etmeyen Allah'ın rızasına uygun hareket etmemiştir." (İbn-i Mace Zevaid kitabında sahih senetle rivayet etti.)
33. Ebu Bekir radiyallahu anh'den, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
"Hilekar, başa kakan, cimri, cennete giremez." (Tirmizi rivayet etti ve hasen garib dedi.) (Zehebi bu hadis için zayıf senetle rivayet edilmiştir, dedi.)
"Kişinin her duyduğunu söylemesi kendisine günah olarak yeter." (Müslim)
Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
"Bunlar cimrilik ederler ve insanlara da cimrilik yapmalarını söylerler. Allah'ın buyruğundan kim yüz çevirirse bilsin ki, Allah şüphesiz müstağni ve övülmeye layık olandır." (Hadid: 24)
"İşte sizler, Allah yolunda sarfetmeye çağırılan kimselersiniz. Kiminiz cimrilik yapıyor ama, cimrilik yapan ancak kendine cimrilik etmiş olur. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz." (Muhammed: 38)
"Ama cimrilik eden, kendini Allah'tan müstağni sayan, en güzel sözü yalanlayan kimsenin güçlüğe uğramasını kolaylaştırırız. O kimse olüp, ateşe yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez." (Leyl: 8-11)
"Kafir, kıyamet gününde: Malım bana fayda vermedi." diyecek." (Hakka: 28)
"Topluluğunuz, topladığınız mal ve büyüklük taslamalarınız size fayda vermedi." (A'raf: 48)
"Nefsinin tamahkarlığından korunabilmiş kimseler, işte onlar saadete erenlerdir." (Haşr: 9)
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Zulmetmekten sakınınız. Çünkü kıyamet günü zalimler için karanlıklar olacaktır. Cimrilikten sakının. Çünkü cimrilik sizden öncekileri helak etti ve kanlarını dökmelerine ve mahrem olan şeyleri helal kılmalarına neden oldu." (Müslim)
34. "Cimrilikten daha şiddetli bir hastalık yoktur." (Buhari)
"Helak edici üç şey vardır: İtaat edilen cimrilik, peşinden gidilen heva ve her görüş sahibinin kendi görüşünü beğenmesi." (Munziri Tergib ve Terhib'te Bezzar ve Beyhaki sahih senetle rivayet ettiler.)
35. "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem (düzeni bozarak) meclis halkasının ortasında oturana lanet etti." (Tirmizi)
36. "Hasedden kaçınınız. Çünkü hades ateşin odunu yok ettiği gibi, iyilikleri yok eder." (Ebu Davud)
37. "Namaz kılanın önünden geçen bunun ne kadar günah olduğunu bilseydi kırk yıl onu beklerdi yine geçmezdi." (Buhari, Müslim)
"Sizden birisi sütreye doğru namaz kılmak isteyip de önünden birisi geçerse onu göğsünden tutup savsın. Fakat gene buna yeltenirse onunla çarpışsın. Çünkü o şeytandır." (Buhari, Müslim)
Müslim'in lafzında ise şu vardır: "Onla çarpışın. Çünkü o geçen kişiyle beraber onun karini (şeytani) vardır."
38. "Nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, inanmadıkça cennete giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şey göstereyim mi? Aranızda selamı yayın."
(Müslim, Ebu Davud, Tirmizi)İMAM ZEHEBİ