1 den 7´e kadar. Toplam 7 Sayfa bulundu

Konu: ŞİRK ve ÇEŞİTLERİ

 1. #1
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 02.09.09
  Mesajlar: 3.799
  Blog Mesajları : 1

  ŞİRK ve ÇEŞİTLERİ

  ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ
  Tevhid'in zıttı olan şirk, Allah'a ortak ve denk koşmak demektir.
  Şirk üç türlüdür:
  1 - Büyük şirk
  2 - Küçük şirk
  3 - Gizli şirk

  1 - Büyük Şirk

  Büyük şirk: (İnsanı İslam dininden çıkarır)
  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
  "Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır."
  (Nisa: 4/116)
  "Kim Allah'a şirk koşarsa muhakkak ki, Allah ona cenneti haram eder, varacağı yer ateştir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur."
  (Maide: 5/72)

  Büyük şirk dört çeşittir. Bunlar:

  a - Duada şirk:
  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
  "Gemiye bindikleri zaman, dini yalnızca Allah'a halis kılarak O'na yalvarırlar. Fakat Allah onları salimen karaya çıkarınca ona hemen eş koşarlar."
  (Ankebut: 29/65)

  b - Niyet ve istemede şirk:


  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
  "Dünya hayatını ve güzelliklerini isteyenlere orada işlediklerinin karşılığını eksikliğe uğratılmadan veririz. İşte ahirette onlara ateşten başka bir şey yoktur. Orada yapmakta oldukları boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır."
  (Hud: 11/15-16)


  c - İtaatte şirk:


  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
  "(Yahudiler) Allah'ı bırakıp bilginlerini (hahamlarını; hırıstiyanlar da) rahiplerini ve Meryemoğlu Mesihi (İsa'yı) rabler edindiler. Oysa tek ilahtan başkasına ibadet etmemekle emrolunmuşlardı. O'ndan başka ibadete layık ilah yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden münezzehtir."
  (Tevbe: 9/31)


  Bu ayetin tefsirinde herhangi bir şüphe yoktur. Halk her ne kadar bilginlerine ibadet etmese de, Allah'a isyan olabilecek şeylerde onlara itaat etmek suretiyle, bir bakıma onlara ibadet etmiş oluyorlar. Adiyy

  b. Hatem bunu, bilginlerine ibadet etme olarak anlayıp, şöyle demişti:
  "Biz onlara (bilginlere) ibadet etmiyoruz ki."

  İşte bu noktada Rasulullah (s.a.v) konuya açıklık getirerek, burada söz konusu ibadetin, Allah'ın emrine zıt olan konularda, bu kimselere itaat edilmesi olduğunu bildirmiştir.(Tirmizi Tefsir: 9, Taberi 14/210 (61631-61634) Rasulullah (s.a.v) "Allah'ı bırakıp da bilginlerini, rahiplerini rabler edindiler."
  (Tevbe: 9/31) ayetini okuyordu.

  Adiyy Rasulullah'a: "Onlar, onlara ibadet etmiyorlar ki" dedi. Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
  "Elbette öyle. Ancak bunlar Allah'ın helal kıldığını haram ve haram kıldığını da helal kılıyorlar, onlar da bunlara tabi oluyorlardı. İşte bu, onların onlara ibadetidir."

  Bu, şahitleriyle hasen olan bir hadistir. Suyuti Dürrül Mensur 3/230'da İbn Sa'd, Abd b. Humeyd, İbn Münzir, İbn Ebu Hatim, Taberani, Ebu'ş-Şeyh, İbn Merdüyeh ve Beyhaki'ye nisbet etmiştir.)

  d - Sevgide şirk:


  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

  "İnsanlardan bazıları Allah'tan başka varlıkları O'na denk tutarlar, onları Allah'ı sevdikleri gibi severler." (Bakara: 2/165)

  2 - Küçük Şirk

  Küçük şirk: Riyadır.
  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
  "Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak koşmasın."

  (Kehf: 18/110)

  3 - Gizli Şirk

  Rasulullah (s.a.v) şöyle buyuruyor:
  "Bu ümmet içinde şirk, koyu karanlık bir gecede, siyah karıncaların, siyah taşlar üzerinde hareket etmesi gibi hareket eder."

  (Hadis bu lafzıyla zayıftır. Ancak başka şahitlerle sahihtir. Bunu Hakimu't-Tirmizi'nin Abdullah b. Abbas'tan şu lafızla yaptığı rivayetten öğreniyoruz: "Ümmetim içinde şirk, karanlık bir gecede kaya üzerindeki karıncanın hareketinden çok daha gizlidir.")

  Bunun keffareti ise Rasulullah (s.a.v)'in yapmış oldukları şu duayı yapmaktır:
  "Allah'ım! Herhangi bir şeyi şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden işlediğim günahtan dolayı da senden mağfiret dilerim."

  (Ahmet Müsned': 4/403 Taberani "Kebir" ve "Evsat", Ebu Ya'la, Mecmeu'z-zevaid: 10/223,224, Terğib ve't-Terhib:1/76, Elbani Sahihu'l-Cami: 3625

 2. #2
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 02.09.09
  Mesajlar: 3.799
  Blog Mesajları : 1

  "Şirk; Allah'a zatında, sıfatlarında, emir ve hükmünde, ulûhiyet, ibadet veya mülkünde ortağı, dengi bulunduğuna inanmak ve bunu kabul etmektir. Küfür nasıl imanın zıddı ise, şirk de tamamen tevhidin zıddıdır.

  Şirkin Çeşitleri:

  1. Büyük Şirk:
  Bir şeyi Allah'a denk tutup ona ibadet etmek, ilahmışçasına ona itaatte bulunmak, hem onun hem de Allah'ın emirlerini denk görerek ortak koşmak, veya o şeyi Allah hükmünün önüne geçirmektir. Bazı hallerde Allah'ın hükümlerinin geçerli olamayacağına inanmak ta bu kabildendir. Kişi bu durumda geçerli gördüğü kanunları Allah'ın hükümlerine tercih ettiği için bilerek veya bilmeyerek şirke düşmüş olur. Şüphesiz bu kelimenin tek anlamıyla, şirkin en ağırı olup bu durumdaki kimse İslâm'dan çıkmış ve bu durum üzere ölen kimse de ebedî cehennemde kalmak üzere müşrik olarak ölmüştür. (Allah korusun)
  Konu smyyes tarafından (19-03-2010 Saat 18:10 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 02.09.09
  Mesajlar: 3.799
  Blog Mesajları : 1

  İtaatte Şirk:
  Hüküm ve egemenlikte şirk
  Allah'ın hükmünden başkasını kabul etmek, meşrû görmek veya onun Allah'ın hükmünden üstün yönleri olduğuna inanmaktır. Hüküm ve hakimiyet yalnızca Allah'a has bir haktır. (Hiçbir mahlûkun hükme ehliyeti yoktur. İnsan yalnızca Allah'ın hükümlerini uygulamakla memurdur.)
  "Hüküm yalnız Allah'ındır." (Yûsuf, 12/40)
  Allah'a isyan olan bir ameli helal görecek kadar alim veya şeyhlerine uyanlar (Allah korusun) bu sınıftadırlar.
  "(Yahudiler) Allah'ı bırakıp alimlerini (hahamlarını); (Hıristiyanlar) da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i rabler edindiler." (Tevbe, 9/31)
  Allah Resûlü (s.a.v) Tirmîzi'de yer alan sahih bir hadiste bu ayeti Adiy b. Hâtim'e, "Hıristiyanlar, alimleri helali haram, haramı da helal kıldıklarında onlara itaât ediyorlardı. Kim Allah'tan başkasına şeriat koyma, (hayata tümüyle yön verme) hakkı iddia ederse Allah'tan indirileni inkar etmiştir" -şeklinde açıklamış, sonra da şu ayeti okumuştur-, "Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, işte onlar kafirlerin ta kendileridirler." (Mâide, 5/44)
  Emir ve yasaklama hakkı, sadece Allah'ındır:
  "Bilesiniz ki, yaratmak ta, emretmek te O'na mahsustur." (A'raf, 7/54)
  "Bilesiniz ki, ...O'na mahsustur" ifâdesi, bu hakkın başkasına asla nisbet edilemeyeceğine açık bir delildir. Ayette görüldüğü üzere yaratma ve emretme hakkını, Allah'tan başkasına nisbet eden kimse İslâm milletinin (dininin) dışına çıkmış, müşrik olmuştur.
  Yarattıkları üzere yegâne tasarruf sahibi olan yalnız Yaratıcıdır, Allah azze ve celle'dir. Yarattıklarının yararına olanı en iyi bilen de sadece O'dur. O'ndan başkası hiç bir şey yaratmamıştır.
  Allah'tan başkası, yaratılmış olduğundan dolayı acizdir, kendinde bile bilmediği sayısız husus vardır. İnsan bunu bile bilmekten âcizken yaratılmışlara uygun ve yararlı olanı nereden bilebilir ki? Bu da gösteriyor ki, insanlar tarafından hayata bir sistem olarak yön vermesi üzere konulan bütün kanun ve düzenler batıldır. Hiçbirisiyle hüküm vermek asla câiz değildir. Hakimiyet ancak Allah'ındır, O'ndan başkasının, kendinden bir hüküm getirme hakkı asla yoktur. (En maddesel konularda bile insan, dün inkar ettiğini bugün ikrar veya dün ikrar ettiğini bugün inkar ediyorsa bu âciz haliyle -Yaratıcısını ve de O'nun hükümlerini inkar ederek- ortaya koyacağı hayat sistemi elbette batıl olacak ve elbette her şeyi ilmiyle kuşatan hiçbir noksanlığı olmayan yüceler yücesi Allah'ın kanunları yegâne, alternatifsiz doğrular olacaktır). Allah'tan başkasının kanunlarına Kur'âni ifadeyle, "Cahiliyye hükümleriyle hükmetme" denilmektedir. Burada Allah azze ve celle, kendi hükmü dışında geçerli veya hayırlı olabilecek bir hükmün olmadığını açık ve kesin olarak bildirmiştir.
  Allah'tan başkasına emretme, yasaklama, helal ve haram kılma, kanun koyma ve hakimiyet hakkını başkasına verme gibi haller tevhidi bozar. Bu konuda Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:

  "Hükm/Egemenlik yalnız Allah'a mahsustur. O sadece kendisine kul olmayı emretti. Dosdoğru din ancak budur." (Yusuf, 40)

 4. #4
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 08.01.10
  Yaş: 28
  Mesajlar: 1.202

  Allah razı olsun kardeşim...güzel bir konu...böle konulara devam edelim inşallah..

 5. #5
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 02.09.09
  Mesajlar: 3.799
  Blog Mesajları : 1

  Alıntı Azerbaycan_li´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah razı olsun kardeşim...güzel bir konu...böle konulara devam edelim inşallah..
  sağolun abi.
  Allah cümlemizden razı olsun inşAllah.

 6. #6
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 27.09.08
  Yer: OSMANİYE
  Mesajlar: 5.821

  Selamünaleyküm kardeşim
  Rabbim razı olsun çok faydalı bir konu emeğine sağlık..
  Rabbim bizleri gizli ve aşikar şirkten, şeytan ve şeytanlaşmış insanların şerrinden ve kötülüklerinden emin eylesin..Amin..
  Allaha emanet olunuz
  selam ve dua ile...

 7. #7
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 02.09.09
  Mesajlar: 3.799
  Blog Mesajları : 1

  Alıntı gülsengül´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Selamünaleyküm kardeşim
  Rabbim razı olsun çok faydalı bir konu emeğine sağlık..
  Rabbim bizleri gizli ve aşikar şirkten, şeytan ve şeytanlaşmış insanların şerrinden ve kötülüklerinden emin eylesin..Amin..
  Allaha emanet olunuz
  selam ve dua ile...
  ve aleyküm selam
  sağol kardeşim
  Allah senden de razı olsun
  duanıza da yürekten amin diyorum
  Allah a emanet olun güzel kardeşim
  selametle...

Benzer Konular

 1. ŞİRK:
  Konu Sahibi mabet_bekcisi Forum Fıkıh ve Akaîd
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 20-09-2008, 13:07
 2. ŞİRK....!!!!!!!?
  Konu Sahibi Resul Aydın Forum Güzel Sözler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-08-2007, 15:13
 3. ŞİRK-İ HAFİ
  Konu Sahibi AHSEN-I FIGAN Forum Dini sohbet
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24-05-2007, 20:31
 4. ŞİRK
  Konu Sahibi karra Forum Hadis-i Şerif
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 03-01-2007, 10:28
 5. ŞİRK
  Konu Sahibi FATMA_ERGUN Forum İslami Bilgi ve Kaynaklar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13-11-2006, 14:20

İşaretlemeler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •