İSLAM DEVLETİ
SAHABENİN KİTLELEŞMESİ
Resulullah (sas), ilk önce; insanların yaşına, yerine, cinsine, aslına bakmaksızın bu daveti kabul etmeye hazır vaziyette olduğunu hissettiği kişileri davet ediyordu. İslâm'a davet ettiği insanlar arasında ayrım yapmıyordu. Bilâkis insanların hepsini davet ediyordu. Onların daveti kabule hazır olup olmadıklarını araştırıyordu. Nitekim bir çok kişi müslüman oldular. Resulullah (sas), İslâm'a bağlananların hepsini Kur'an'dan onlara ezberlettirdiği hükümlerle eğitmeye çok harisdi/düşkündü. Onlar, kitleleştiler, daveti yüklendiler ve taşıdılar. Resulullah (sas), risaletle gönderilişinden davetini aşîkar yapması için gelen emre kadar müslümanların sayısı aşağı yukarı kırk kişiye ulaşmıştı. Bu müslümanların arasında çeşitli yaş ve çevreden kadın ve erkekler vardı. Onların çoğu genç yaştaki kişilerdi. Aralarında zayıflar ve kuvvetliler, fakirler ve zenginler vardı. Nitekim Resulullah (sas)'e iman edip ona bağlanan, ondan ayrılmayan ve onunla beraber davet için çalışıp gayret sarf edenler şunlardı:

1-) Ali b. Ebî Talib, 8 yaşındaydı.

2-) Zübeyr İbni Avvam, 8 yaşındaydı.

3-) Talha b. Ubeydullah, 11 yaşındaydı.

4-) Erkam b. Ebî el-Erkam, 12 yaşındaydı.

5-) Abdullah b. Mes'ud, 14 yaşındaydı.

6-) Said b. Zeyd, henüz 20 yaşında değildi.

7-) Sa'd b. Ebî Vakkas, 17 yaşındaydı.

8-) Mes’ud b. Rabia, 17 yaşındaydı.

9-) Ca'fer b. Ebî Talib, 18 yaşındaydı.

10-) Suhayb er-Rûmî, henüz 20 yaşında değildi.

11-) Zeyd b. Harise, 20 yaşlarındaydı.

12-) Osman b. Affan, 20 yaşlarındaydı.

13-) Tuleyb b. Umeyr, 20 yaşlarındaydı.

14-) Habbab b. Eret, 20 yaşlarındaydı.

15-) Amir b. Füheyre, 23 yaşlarındaydı.

16-) Mus'ab b. Ümeyr, 24 yaşlarındaydı.

17-) Mikdâd b. el-Esved, 24 yaşlarındaydı.

18-) Abdullah b. Cahş, 25 yaşlarındaydı.

19-) Ömer b. el-Hattab, 26 yaşlarındaydı.

20-) Ebu Ubeyde b. Cerrah, 27 yaşlarındaydı.

21-) Utbe b. Ğazvan, 27 yaşlarındaydı.

22-) Ebu Huzeyfe b. Utbe, 30 yaşlarındaydı.

23-) Bilâl b. Rebah, 30 yaşlarındaydı.

24-) Ayyaş b. Rabia, 30 yaşlarındaydı.

25-) Amir b. Rabia, 30 yaşlarındaydı.

26-) Nuaym b. Abdullah, 30 yaşlarındaydı.

27-) Osman, 30 yaşlarındaydı.

28-) Abdullah, 17 yaşındaydı.

29-) Kudâme, 19 yaşındaydı.
30-) Sâib, 20 yaşlarındaydı. (Osman, Abdullah, Kudâme, Sâib; Maz'un b. Habib'in oğullarıdır.)

31-) Ebu Seleme Abdullah b. Abd el-Esed Mahzûmî, 30 yaşlarındaydı.

32-) Abdurrahman b. Avf, 30 yaşlarındaydı.

33-) Ammâr İbni Yâsir, 30 ile 40 yaşları arasındaydı.

34-) Ebu Bekir Sıddîk, 37 yaşındaydı.

35-) Hamza b. Abdulmuttalib, 42 yaşındaydı.

36-) Ubeyde b. Hâris, 50 yaşındaydı.

Aynı şekilde bir miktar da kadınlardan iman edenler oldu. Ne zaman ki, o sahabeler kültürlerinde, eğitimlerinde olgunlaştılar, o zaman onların akılları İslâmî akıla, nefisleri de İslâmî nefise üç yıl içinde dönüşmüştü.

Resulullah (sas), onlar hakkında mutmain oldu ve onların akıllarındaki olgunluklarını, nefislerindeki üstünlüklerini yakînen anladı ve Allah ile olan irtibatlarını idrak ettiklerini ve bu idraklarının amellerinde tesirli olduğunu gördü. Ondan dolayı kendisi çok sevindi. Böylece müslümanların kitlesi; toplumun karşı koymasına, muhalefetine karşı kuvvetli, kudretli oldu. Bundan sonra Resul (sas), bu kitleyi Allah'ın emriyle açığa çıkardı.