1 den 9´e kadar. Toplam 9 Sayfa bulundu

Konu: Çocuklarla ilgili 40 hadis

 1. #1
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 05.11.07
  Yaş: 29
  Mesajlar: 140

  Çocuklarla ilgili 40 hadis

  ÇOCUKLARLA İLGİLİ
  40 HADİS

  Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilerek 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe konulmuştur. Kongre hem sivil hem de politik alanda ekonomik, sosyal ve kültürel haklar açısından Uluslararası İnsan Hakları’nın uygulamalı tek çalışmasıdır. Anlaşmaya göre devletler bu haklara saygı göstereceklerini imza koyarak kabul etmektedirler. Çocuk hakları sözleşmesi halen var olan en geniş uluslararası kabul görmüş ve katılımlı sözleşmedir. Devletlerin büyük çoğunluğunun bu sözleşmenin prensiplerine katılmış olduğu görülmektedir.
  Genel Kurul tarafından 1948 yılında kabul edilen insan Hakları Evrensel Bildirgesi, çocukların özel olarak özen ve bakıma kavuşturmaları gerektiğini kabul etmiştir. O dönemden sonra Birleşmiş Milletler çocuk haklarına yönelik olarak 1959 yılında Çocuk Hakları Bildirisini kabul etmiştir. Bu bildiride yer verilen çocuk haklarına uluslararası yasa gücünü kazandıran ilke metin ise Çocuk Haklarına dair sözleşmedir. Bu sözleşme 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oybirliği ile kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyetinde zamanın Cumhurbaşkanı Turgut ÖZAL tarafından 14 Eylül 1990’da imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmesi Aralık 1994’de Meclisten geçirilerek yürürlüğe girmiştir.
  Biz de, bu sayımızda “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” münasebetiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerîflerinden, çocuklarla ilgili 40 Hadislik bir demet sunmayı arzu ettik:

  1-)

  “Evlâd kokusu, cennet kokusudur.” Kenzü’l-İrfân; 339/847. (Menavî’den)

  2-)
  “Çocuk bulunmayan evde bereket yoktur.” Kenzü’l-İrfân; 338/844. (Menavî’den)

  3-)
  “Kimin çocuğu varsa, onunla çocuklaşsın.” İbn Mıhled, Ahbâru’s-Sığar, s.: 135.

  4-)
  “Çocuk doğduğu yere aittir.” İslâmî Kültürde Âile Plânlaması; 40.

  5-)

  “Hepiniz çoban ve muhafızsınız; maiyyetinizde bulunanların hukukundan sorumlusunuz. İş başındakiler de muhafızdır, memurlarından sorumludur. Erkek, aile fertlerinin çobanıdır ve onlardan sorumludur. Kadın da kocasının evinde bir muhafızdır; o da, ondan sorumludur. Hizmetçi muhafızdır, o da efendisinin malından sorumludur. Hülâsa hepiniz muhafızsınız ve maiyyetinizdekilerden sorumlusunuz.” Riyazü’s-Sâlihîn; c: 1, s: 337, H. No: 298.

  6-)
  “Çocuklarınıza gereken ikramı yapın ve terbiyelerini güzel yapın.” Kütüb-i Sitte, cilt: 17, sayfa: 473, Hadis No: 7091.

  7-)

  Kuleyb b. Menfaa’nın, dedesinden naklettiğine göre: Dedesi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e gelmiş şöyle sormuş:
  - “Yâ Resûlallah! Kime iyilik ve ihsanda bulunayım?” Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise şu cevabı vermiş:
  - “Annene, babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bunlardan sonra gelen yakınlarına ve (sende) hakkı bulunan ve ziyareti şart olan kimselere.” Seçme Hadisler; 143/12 (Ebû Dâvud’dan)

  8-)
  “Çocuğun ana-babası üzerindeki hakkı, ona iyi bir eğitim ve iyi bir isim vermesidir.” İslâmî Kültürde Âile Plânlaması; s: 41 (Beyhâkî’den)

  9-)

  “Hiç bir ana-baba evlâdına iyi bir eğitimden, iyi bir ahlâktan daha değerli mîrâs bırakamaz.” İslâmî Kültürde Âile Plânlaması; s: 43 (Tabarânî’den)

  10-)
  “Çocuklarınıza önce ‘lâ ilâhe illallah’ cünlesini öğretiniz.” TDV İslam Ansiklopedisi, c: 8, s: 358, İbn Mahled, s: 142; İbn Kayyim el-Cevziyye, s. 158.

  11-)
  “Allah’tan korkun ve çocuklarınız arasında adâleti gözetin.” Buhârî, Hîbe, 12-13. TDV İslam Ansiklopedisi, c: 8, s: 356.

  12-)
  “Allah’u Teâlâ, her hak sâhibine hakkını vermiştir. Dikkat ediniz, vârise vasiyyet yoktur.” 250 Hadis; 100/126. (Buhârî-Müslim)

  13-)
  “Bir kimse, bir çocuğa, gel sana şunu vereceğim der ve sonra da vermezse, bu (sözü) bir yalandır.” Seçme Hadisler; 40/50. (Ahmed İbn-i Hanbel’den)

  14-)

  Enes bin Mâlik’in rivâyet ettiğine göre, Rasulullah’la beraber bulunan bir adamın yanına oğlu geldi. Adam oğlunu öptü ve dizine oturttu. Daha sonra kızı gelince, kızını önüne oturttu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz:
  - “Onlara aynı şekilde davranman gerekmez mi?” diye sordu. İslâmî Kültürde Âile Plânlaması; s: 44 (Bezzâr’dan)

  15-)

  Nu’man b. Beşîr’den şöyle dediği rivâyet olunmuştur.
  - Babam, beni (aldı da) Rasulullah’a götürdü ve şöyle dedi:
  - “Ben, şu oğluma bir köle hediye ettim.” Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz:
  - “Oğullarının hepsine (aynı) hibede bulundun mu?” buyurdu:
  Babam:
  - “Hayır” cevabını verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem:
  - “O hâlde, (onu) geri al” buyurdu. 40x40; 424/20. (Müslim, c: 5, s: 65)

  16-) “Çocuklarınız size ihsan, hürmet ve itaatte âdil olmalarını istediğiniz gibi, siz de onlar arasında hediyede ve bağışlamada adâlete (eşitliğe) riâyet ediniz.” 250 Hadis; 46/51. (Taberânî’den)

  17-)
  “(Anasından) doğan her çocuk (İslâm) dini üzerine doğar. Ebeveyni (Mûsevî ise) onu yahudileştirir; (Nasrânî ise) onu hıristiyanlaştırır, (müşrik ise) onu müşrik yapar. Ashab-ı kiram tarafandan:
  - Ey Allah’ın Resûlü! Ya, kendisine böyle bir telkinde bulunulmadan ölen çocuk (ne olacak)? denildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz:
  - “Onların (büyüdüklerinde neyi) yapacaklarını Allahu Teâlâ daha iyi bilendir.” buyurdu. 40x40; 423/17. (Tuhfetü’l-Ahvezî, c: 6, s: 344)

  18-)
  “Kimin kız çocuğu olup da, onu canlı canlı gömmez, ona hakâret etmez ve erkek çocuğunu ona tercih etmezse Allahu Teâlâ o kimseyi Cennet’e kor.” Seçme Hadisler; 165/49 (Ebu Davud’dan)

  19-)

  “Çocuklarınızı, peygamberimizi, ehl-i beyti ve Kur’an okumayı sevmek gibi üç özellikte terbiye ediniz.” Kenzü’l-İrfân; 192/441 (Camiu’s-Sağîr’den)

  20-)
  “Çocuklarınız yedi yaşına gelince onlara namaz kılmalarını söyleyin. On yaşlarına girdiklerinde kılmazlarsa, onları cezalandırın. Yataklarını ayırın.” İslam Kültüründe Âile Plânlaması; s: 41 (Ahmed İbn Hanbel’in Müsnedi’nden)

  21-)
  “Ana-babanın çocuklara olan vazifeleri, onlara yazmayı, yüzmeyi, ok atmayı öğretmeleri ve sağlıklı ve helâl yiyecekler temin etmeleridir.” İslam Kültüründe Âile Plânlaması; s: 43 (Beyhâkî’den)

  22-)
  “Bir kimse, çocuklarını Cehennem’in ebedî ateşinde yanmaya bırakıyorsa, güneşin sıcaklığından korumasında hiç bir hikmet yoktur.” Siret Ansiklopedisi, cilt: 2, sayfa: 213

  23-)

  “Bizim küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüzün hakkını bilmeyen kimse bizden değildir. Bizleri aldatan da bizden değildir. Kendi nefsi için sevdiğini, diğer mü’minler için de sevip istemedikçe, hiç bir kul hakkı ile mü’min olamaz.” (500 Hadis; 220/346)

  24-)
  “Bir genç, yaşlı olması sebebiyle bir ihtiyara ikram (ve hürmet) ederse, Allahu Teâlâ da, o gence yaşlılığı sırasında hürmet ve ikramda bulunacak bir kimseyi müvekkil kılar.” 40x40; 429/39 (Tuhfetü’l-Ahvezî, c: 6, s: 167)

  25-)
  “İnsan ölünce kendisinden ameli kesilmiş olur. Ancak bundan üç şey müstesnâdır:
  1- Sadaka-i câriye
  2- kendisinden yararlanılan ilim
  3- Kendisine duâ eden evlâd.” 500 Hadis; 45/67 (Müslim’den)

  26-)
  “Kişinin Cennet’te derecesi yükselir. Adamcağız:
  - “Bu nereden geldi? diye sorar.” Kendisine:
  - “Çocuğunun senin için istiğfar etmesinden” denir.” Seçme Hadisler; 162/43 (İbni Mâce’den)

  27-)
  “Kim Kur’an’ı okur, öğrenir ve onunla amel ederse, Kıyâmet Günü, anne ve babasına nurdan bir taç giydirilir. Onun ziyası, güneş ışığı gibidir. Onun ana-babasına iki hulle giydirilir ki dünya onlarla boy ölçülemez. Onlar: “Ne karşılığında bunlar bize giydirildi?” derler. “Çocuğunuzun Kur’an tutması sebebiyle” denilir.” 40x40; 187/24 (Et-Terğîb, cilt; 2, sayfa: 355)

  28-)

  “Allah yolunda sarfettiğin para, bir köle azat etmek üzere sarfettiğin para, bir miskine tasadduk ettiğin para, ehil ve ıyâline sarfettiğin para... bunların ecir (ve sevap) bakımından en büyüğü, ehil ve ıyâline sarfettiğin paradır.” 250 Hadis; 125/157 (Müslim’den)

  29-)

  “Hanımına yedirdiğin yemek senin için bir sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin yemek senin için bir sadakadır. Hizmetçine yedirdiğin yemek senin için bir sadakadır. Kendi nefsine yemek yedirmen de senin için bir sadakadır.” (Ahmed İbni Hanbel ve Tirmizî’den)

  30-)

  Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor:
  Bir gün Nebî aleyhisselam, Hazreti Ali’nin oğlu Hasan’ı öpmüştü, yanında Habîs’in oğlu Akra’ vardı. O:
  - Benim on çocuğum var, hiç birini öpmedim dedi.
  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem (hayretle) onun yüzüne baktı ve dedi ki:
  - Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. 250 Hadis; 132/165 (Buharî-Müslim)

  31-)
  “Eğer bir kimse kızlara değer verdiğinden dolayı eziyet görürse ve onlara iyi davranırsa, onlar Cehennem’e karşı perde olurlar.” Sîret Ansiklopedisi, cilt: 2, sayfa: 226.

  32-)
  “Kim erginlik çağına varan iki kızına, onlar yanında kaldıkları veya kendisi onların yanında kaldığı müddetçe iyilik yapar ihsanda bulunursa, bu kızlar onu mutlaka cennete dahil ederler.” Kütüb-i Sitte, cilt: 17, sayfa: 473, Hadis No: 7090.

  33-)

  “Çocuk bülûğa erince babası onu evlendirsin, aksi halde çocuk günah işleyebilir, onun bu günâhı da babaya ait olur.” İbni Kayyim el-Cevziyye, s. 159. TDV İslâm Ansiklopedisi, cilt: 8, sayfa: 356.

  34-)
  “Kim, üç kız çocuğu bakıp büyütür ve onları güzel terbiye eder; onları evlendirir ve onlara ihsanda bulunursa, onun için cennet vardır.” Seçme Hadisler; 248/79 (Ebu Dâvud’dan)

  35-)
  “Dindarlığını ve karakterini beğendiğiniz biri size dünür gelirse, sorumluluğunuzdaki kızı onunla evlendiriniz. Eğer bunu yapmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne ve fesad olur.” İslâmî Kültürde Âile Plânlaması; 31 (Tirmizî’den)

  36-)
  “Kızını, fâsık bir kimse ile evlendiren kimse, kesinlikle ona merhametsizlik etmiş olur.” Kenzü’l-İrfân; 345/861 (Menâvî’den)

  37-)

  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz:
  “Kim ki, yalnız Allah rızası için bir yetimin başını meshederse (okşarsa), kendisine elinin dokunduğu tüyler, saçlar sayısınca mükâfat verilir.” buyurmuş ve: “Kim ki, himayesi altında bulunan veya herhangi bir yetime ihsan ederse, onunla Ben Cennette bunlar gibi (yanyana)yız” diyerek parmakları arasından şahâdet parmağı ile orta parmağını işaret ederek göstermiş.” Seçme Hadisler; 243/75.

  38-)

  “Kim müslümanlar arasından bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dâhil ederse, affedilmez bir günah (şirk) işlememişse, Allah onu mutlaka Cennete koyacaktır.” Tirmizî, Birr 14 (1918) Kütüb-i Sitte, cilt: 2, sayfa: 517 Hadis No: 180.

  39-)
  “Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyu geceleri namaz kılmış, gündüzleri orut tutmuş ve sabahtan akşama yalın kılıç Allah yolunda cihad etmiş gibi sevap alır. Keza, ben ve o, şu iki kardeş (parmak) gibi cennette kardeş oluruz.” buyurdu ve şehadet parmağı ile orta parmağını birbirine yapıştırdı. Kütüb-i Sitte, cilt: 17, sayfa: 475 Hadis No: 7095.

  40-)

  “Bülûğa erinceye kadar çocuktan, uyanıncaya kadar uyuyandan, sıhhat buluncaya kadar mecnûndan kalem kaldırılmıştır (işledikleri suç yazılmaz.)” Ebu Dâvud, Hudûd 16, (4398, 4403) Kütüb-i Sitte, cilt: 6, sayfa: 307 Hadis No: 1658.

 2. #2
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 09.08.07
  Yer: BuR$A
  Mesajlar: 2.310

  Allah Razi Olsun.....

  çok Güzel Anlamli Bir Paylaşim....

  A.e.ol.dua Ile...

 3. #3
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 18.11.06
  Yer: samsun
  Yaş: 45
  Mesajlar: 280

  39-)
  “Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyu geceleri namaz kılmış, gündüzleri orut tutmuş ve sabahtan akşama yalın kılıç Allah yolunda cihad etmiş gibi sevap alır. Keza, ben ve o, şu iki kardeş (parmak) gibi cennette kardeş oluruz.” buyurdu ve şehadet parmağı ile orta parmağını birbirine yapıştırdı. Kütüb-i Sitte, cilt: 17, sayfa: 475 Hadis No: 7095.
  bizim dinimiz ne kadar kolaylıklar merkezi... işte buyurun... Resulullah ne güzel bize cennet yolunu kolaylaştırıyor yapmasını bilene... Allah razı olsun kardeşim sağolasın Allaha emanet ol

 4. #4
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 18.11.06
  Yer: samsun
  Yaş: 45
  Mesajlar: 280

  1-)

  “Evlâd kokusu, cennet kokusudur.” Kenzü’l-İrfân; 339/847. (Menavî’den
  hem de ne kokudur o ! Rabbim herkezi evlat sahibi yapsın. Evladı olan daha bir merhametli ve şevkatli oluyor . ve her ne olursa olsun hayırlı bir evlat dünyada yaşabileceğin en güzel mutluluk bu duygunun üstüne başka yok bu dünyada. benim dediklerimi ancak evladı olan anlar. gece kalkar onu seyradar , gündüz ona sarılırsınız ve inanın o kollarınızın ne için yaratıldığını daha iyi anlarsınız . evlatlarınıza sarılın, onları koklayarak öpün, onlara seni seviyorum yavrum deyin, inanın çok mutlu olurlar ve hiç şımarmazlar korkmayın

 5. #5
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 05.11.07
  Yaş: 29
  Mesajlar: 140

  Alıntı havva362´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  1-)

  “Evlâd kokusu, cennet kokusudur.” Kenzü’l-İrfân; 339/847. (Menavî’den
  hem de ne kokudur o ! Rabbim herkezi evlat sahibi yapsın. Evladı olan daha bir merhametli ve şevkatli oluyor . ve her ne olursa olsun hayırlı bir evlat dünyada yaşabileceğin en güzel mutluluk bu duygunun üstüne başka yok bu dünyada. benim dediklerimi ancak evladı olan anlar. gece kalkar onu seyradar , gündüz ona sarılırsınız ve inanın o kollarınızın ne için yaratıldığını daha iyi anlarsınız . evlatlarınıza sarılın, onları koklayarak öpün, onlara seni seviyorum yavrum deyin, inanın çok mutlu olurlar ve hiç şımarmazlar korkmayın

  S.A.
  Amin.
  ben evli değilim yani çocuğum yok ancak çocukları o kadar çok seviyorum ki. Nerde oynayan çocuklar görsem, nerde ağlayan bir çocuk görsem hemen yanına gidesim gelir.
  4 yaşında yeğenim var. Yanına gittiğim zaman gece yattıktan sonra başucunda onu seyrediyorum. Sabah işe gitmeden önce gene onu uyurken seyrediyorum. öpüyorum kokluyorum. İnanılmayacak derece de çok seviyorum çocukları.
  Bir okul bahçesinin yanından geçsem aralarına girmek onlarla oynamak istiyorum. Evimize gelen çocuklarla oynuyorum. Bize misafirliğe gelen çocukları ayrı bir odaya alıyorum onlarla saatlerce oynuyorum. Ödevlerine yardım ediyorum. Çok seviyorum.

  Allah inşallah bana da hayırlı evladlar nasip eder.

 6. #6
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 18.11.06
  Yer: samsun
  Yaş: 45
  Mesajlar: 280

  Alıntı susuzyaz´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  S.A.
  Amin.
  ben evli değilim yani çocuğum yok ancak çocukları o kadar çok seviyorum ki. Nerde oynayan çocuklar görsem, nerde ağlayan bir çocuk görsem hemen yanına gidesim gelir.
  4 yaşında yeğenim var. Yanına gittiğim zaman gece yattıktan sonra başucunda onu seyrediyorum. Sabah işe gitmeden önce gene onu uyurken seyrediyorum. öpüyorum kokluyorum. İnanılmayacak derece de çok seviyorum çocukları.
  Bir okul bahçesinin yanından geçsem aralarına girmek onlarla oynamak istiyorum. Evimize gelen çocuklarla oynuyorum. Bize misafirliğe gelen çocukları ayrı bir odaya alıyorum onlarla saatlerce oynuyorum. Ödevlerine yardım ediyorum. Çok seviyorum.

  Allah inşallah bana da hayırlı evladlar nasip eder.
  AMİN KARDEŞİM AMA EMİN OL KENDİ EVLADIN OLDUĞU ZAMAN ŞU ANDA HİSSETTİĞİNİN KAT BE KAT FAZLASINI HİSSEDECEKSİN . VAKTİ GELDİĞİNDE BU HİSLERİ YAŞARSAN İSLAMİYET.GEN DE BİR ABLA BANA BUNLARI SÖYLEMİŞTİ AMA BEN BUNDAN FAZLASI YOKTUR EN FAZLASI BUDUR DİYE DÜŞÜNDÜĞÜMDEN ALGILAYAMAMIŞTIM DERSİN. HANİ ANNELERİMİZ BABALARIMIZ BİZE" SENDE EVLAT SAHİBİ OL İŞTE O ZAMAN BENİ DAHA İYİ ANLARSIN " DERLER DE BİZ BİR TÜRLÜ ANLAMAZDIK YA EMİN OL ÖYLE ANNE BABA OLUNCA ANLIYOR EBEVEYNİNİN SÖYLEDİĞİNİ ... ANNE - BABA OLMAK ÇOK FARKLI BİR DUYGU . HELE HELE ANNE OLMAK BAMBAŞKA ONU DAHACA HİÇ BİR KALEM DOĞRU DÜRÜST YAZAMAMIŞ DÜNYADA... TARİFİ YOK... YAŞANIYOR SADECE... GÜCÜ, KUVVETİ, SAADETİ, NEŞ"ESİ, TATLI SIKINTI, SİZ ONUN GÜVENDİĞİ ALYANSLI SICAK BİR EL OLUYORSUNUZ VE O ELİ HEP YANINDA İSTİYOR O HACMEN KÜÇÜK AMA KOCAMAN İNSAN ... SİZDE ONUN YÜREĞİNİ

 7. #7
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 21.09.07
  Mesajlar: 370

  güzel bir paylaşım çocuklara dair.geleceğimizin tek varisleri.onları iyi yetiştirelim.

 8. #8
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 05.10.07
  Yer: bursa
  Yaş: 37
  Mesajlar: 3.415

  sa.evlat kokusu cennet kokusuna benzer.nasıl güzeldir o koku.yarabbim herkese nasip et.

 9. #9
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 05.11.07
  Yaş: 29
  Mesajlar: 140

  Amin.
  Allah-u Teala hayırlı evladlar nasip etsin.

Benzer Konular

 1. Namazla ilgili hadis-i şerifler
  Konu Sahibi susuzyaz Forum Hadis-i Şerif
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12-08-2008, 12:25
 2. atın ve ipek ile ilgili hadis
  Konu Sahibi madenci Forum Hadis-i Şerif
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23-06-2008, 13:30
 3. zamanla ilgili hadis
  Konu Sahibi madenci Forum Hadis-i Şerif
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03-02-2008, 00:50
 4. Kader Ile Ilgili Hadis-i şerifler
  Konu Sahibi -Yalancı_Dünya- Forum Dini sohbet
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 05-12-2007, 19:22
 5. Çalgı ile ilgili Hadis-i Şerifler
  Konu Sahibi SevNur Forum Hadis-i Şerif
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03-09-2006, 13:53

İşaretlemeler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •